Ανακοινώσεις

«Μοριοδότηση Μεταπτυχιακών – Απάντηση στο Έγγραφο της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.»

Ενόψει του υπ’αριθμ.πρωτ. 406/09-03-2011 –προδήλως ανακριβούς- εγγράφου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ) επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, δηλαδή η διαδικασία των κρίσεων των δημοσίων υπαλλήλων, προσδιορίζεται από τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), όπως ισχύουν μετά την τελευταία τροποποίησή τους από τις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του Νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51/29-03-2010).

Βάσει του ως άνω συστήματος επιλογής των προϊσταμένων, τα κριτήρια για τον σχηματισμό κρίσης προσδιορίζονται με σαφήνεια στις διατάξεις του άρθρου 85.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας μοριοδοτείται με 160 μόρια, ενώ ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο με 80 μόρια.

Με άλλα λόγια ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας μοριοδοτείται ούτως ή άλλως, ενώ ο αριθμός των μορίων που δικαιούται ο υποψήφιος για κρίση υπάλληλος εξαρτάται από την συνάφεια ή μη του γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Υπογραμμίζεται, δε, ότι ουδόλως τίθεται ως προϋπόθεση για την μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υπαλλήλων κατά το στάδιο των κρίσεων η προηγούμενη ισοτιμία τους, ήτοι η ακαδημαϊκή αναγνώρισή τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον προέρχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, με αντίστοιχους τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Μοναδικό κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη συνάφειας ή μη με το αντικείμενο της υπηρεσίας, προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς ο αριθμός των μορίων. Η κρίση, δε, περί της συνάφειας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως συμβαίνει εξάλλου και κατά την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Οι επικαλούμενες διατάξεις του άρθρου 82§3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αφορούν αποκλειστικά και μόνον την προαγωγική, κατά χρόνο, εξέλιξη των υπαλλήλων, ήτοι την προαγωγή τους από τον κατώτερο βαθμό στον αμέσως ανώτερο. Με τις διατάξεις αυτές πραγματώνεται και συγκεκριμενοποιείται η συνταγματική επιταγή περί της εξέλιξης των υπαλλήλων, όπως αυτή καθιερώνεται στις διατάξεις του άρθρου 103§4 του Συντάγματος.

Με άλλα λόγια, το άρθρο 82 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ουδεμία σχέση έχει με την εντελώς ειδική διαδικασία των κρίσεων των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία διέπεται από το καθεστώς των ειδικών διατάξεων των άρθρων 84 και επόμενα του Κώδικα.

Υπ’αυτό το πρίσμα η επιχειρούμενη εννοιολογική διασύνδεση των κρίσεων και της ανάγκης ακαδημαϊκής αναγνώρισης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, κατ’επίκληση των διατάξεων του άρθρου 82 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, είναι οπωσδήποτε αλυσιτελής και νομικά και ερμηνευτικά πλημμελής.

Είναι προφανές, ότι ο συντάκτης του υπ’αριθμ.πρωτ. 406/09-03-2011 εγγράφου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑΣΟΝΟΠ προβαίνει εις μιαν επιλεκτική και αποσπασματική ανάγνωση των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ενώ καταλήγει μοιραία σε εσφαλμένο συμπέρασμα, αγνοώντας τον ειδικό χαρακτήρα των διατάξεων των άρθρων 84 – 86 του Κώδικα.

Ως εκ τούτου, το προαναφερθέν έγγραφο, σκοπεύει να πλήξει συγκεκριμένη μερίδα νοσηλευτών, με τρόπο άκομψο και προκλητικό, δημιουργώντας πληθώρα ερωτηματικών για το σκοπό που επιχειρεί να εξυπηρετήσει η εν λόγω οργάνωση, διαστρεβλώνοντας το νόημα του ισχύοντος συστήματος εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων και δη των νοσηλευτών.

Τέτοιες κακόβουλες ενέργειες που στρέφονται κατά εργαζομένων, που κοπίασαν και κατέβαλαν ένα υπολογίσιμο χρηματικό ποσόν για να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εκπορεύονται από άδηλα κίνητρα, έμπλεα εμπάθειας και υστεροβουλίας και τυγχάνουν ασφαλώς της απερίφραστης καταδίκης του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                   Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας             Νικόλαος Ορφανός

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy