Παρεμβάσεις

«Παράτυπη η διαδικασία μετακίνησης νοσηλευτικού προσωπικού από το Γ.Ν. Αγία Βαρβάρα»

Έχοντας υπόψη το υπαρ. πρωτ. 184/27660 από 24-10-2011 έγγραφο της διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ περί μετακίνησης προσωπικού και του υπαρ. πρωτ. 251 από 25-10-2011 έγγραφο του αναπληρωτή διοικητή του Γ.Ν «Η Αγία Βαρβάρα» περί εθελοντικής μετακίνησης νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσοκομεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Νόμου 3984/2011 (Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις), προσδιορίζεται ο τρόπος κοινής διοίκησης των διασυνδεομένων νοσοκομείων, δια της συγκρότησης κοινών διοικητικών συμβουλίων, ενώ ενεργείται και μια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων διοίκησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, η διαδικασία μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων αποτελεί αρμοδιότητα του κοινού Διοικητή.

Περαιτέρω, δυνάμει των διατάξεων της υπ’αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διασύνδεση νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους, ΦΕΚ Β΄ 1681/28-07-2011), προσδιορίστηκαν τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Μεταξύ των ως άνω νοσοκομείων είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», το οποίο διασυνδέεται με το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα».

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης, στην έννοια της διασύνδεσης υπάγεται, μεταξύ άλλων, και η ενίσχυση και αλληλοσυμπλήρωση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως προκύπτει από το προπεριγραφέν εντελώς νέο θεσμικό πλαίσιο, η διασύνδεση των νοσοκομείων διευκολύνει έτι περισσότερο την μεταξύ των μετακίνηση του προσωπικού τους προκειμένου να καλύπτονται οι υπηρεσιακές τους ανάγκες και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Η αρμοδιότητα, δε, για την διενέργεια των εν λόγω μετακινήσεων ανήκει στον κοινό διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων.

Υπογραμμίζεται, ότι το ειδικό αυτό καθεστώς μετακινήσεων καταλαμβάνει το προσωπικό μόνον των νοσοκομείων εκείνων που έχουν διασυνδεθεί δυνάμει των διατάξεων της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης. Υπ’αυτήν την έννοια, το ως άνω εξαιρετικό καθεστώς μετακινήσεων δεν δύναται να βρει πεδίο εφαρμογής στις περιπτώσεις μετακίνησης νοσηλευτών από το ΓΝ Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» προς το ΠΓΝ «Αττικόν» και το ΕΑΝΠ «Μεταξά», δοθέντος ότι τα παραπάνω νοσοκομεία δεν είναι διασυνδεδεμένα.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται, ότι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του Νόμου 3599/2007, «ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειας του για κάλυψη εφημέριων ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος».

Υπ’αυτό το πρίσμα είναι εφικτή η μετακίνηση νοσηλευτικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια υγειονομική περιφέρεια με σχετική απόφαση του οικείου διοικητή αυτής, αλλά μόνον για ένα τρίμηνο.

Με δεδομένο λοιπόν, ότι τα ως άνω μνημονευθέντα έγγραφα της διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ και του αναπληρωτή διοικητή του Γ.Ν. «Η Αγία Βαρβάρα», δεν γίνεται λόγος για τη χρονική διάρκεια της επικείμενης μετακίνησης του προσωπικού, κρίνουμε σημαντικό να τονίσουμε ότι:

1.Αν στηρίζονται στις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διασύνδεση νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους, ΦΕΚ Β΄ 1681/28-07-2011), η μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον στο Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», ενώ

2.Αν στηρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 3599/2007, η μετακίνηση μπορεί να γίνει σε όλα τα νοσοκομεία που υπάγονται στην 2η ΥΠΕ αλλά μόνον για ένα τρίμηνο.

Αφού λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας               Νικόλαος Ορφανός

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy