Ανακοινώσεις

Άδεια Συμμετοχής σε Συνέδρια

Αναφορικά με την χορήγηση ειδικής άδειας για παρακολούθηση συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), άδειες μικρής χρονικής διάρκειας «μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία». Σύμφωνα, δε, με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, «οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου».

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, ο νομοθέτης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα καθιερώνει ρητώς την δυνατότητα ή άλλως το δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων για την χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε συνέδριο ή λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις. Η εν λόγω άδεια είναι ειδική και δεν χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική.

Σημειωτέον, ότι η συγκεκριμένη μορφή άδειας, εξ απόψεως χρονικής διάρκειας, δεν έχει ανώτατο όριο. Με άλλα λόγια ο νομοθέτης ουδόλως προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό ημερών της εν λόγω ειδικής άδειας, που μπορούν να χορηγηθούν κατ’έτος εις έναν υπάλληλο. Δεν καθιερώνεται, δηλαδή, ένα πλαφόν, η υπέρβαση του οποίο κρίνεται ως αντικείμενη σε κάποια νομοθετική ρύθμιση.

Ειδικώς επί νοσοκομείων, που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την αρμοδιότητα για την χορήγηση της εν λόγω άδειας φέρει ο οικείος διοικητής, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την απλή γνώμη του αμέσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, ήτοι της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προκειμένου περί νοσηλευτών.

Σημειωτέον, ότι η γνώμη της οικείας διευθύντριας νοείται προφανώς ως απλή, δοθέντος ότι δεν χαρακτηρίζεται εκ του Νόμου ως σύμφωνη. Σύμφωνα, δε, με πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου, στην περίπτωση εκφοράς απλής γνώμης, το αποφασίζον όργανο δύναται να μην ακολουθήσει το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης, εκδίδοντας πράξη διαφορετικού περιεχομένου και παραθέτοντας σχετική ειδική αιτιολογία.

Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί, ότι στη διαδικασία χορήγησης της επίμαχης άδειας ο ρόλος και η αρμοδιότητα του άμεσου προϊστάμενου και δη του διευθυντή ή διευθύντριας της νοσηλευτικής υπηρεσίας, προκειμένου περί νοσηλευτών  περιορίζεται ή άλλως εξαντλείται στη διατύπωση μιας απλής γνώμης, που εκφέρεται κατά περίπτωση, με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν, το αντικείμενο της επιστημονικής εκδήλωσης και τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Υπ’αυτήν την έννοια, ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, από τη διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας, του ανώτατου αριθμού ημερών της εν λόγω ειδικής άδειας που δύνανται να χορηγηθούν ανά υπάλληλο για ένα συγκεκριμένο έτος, βαίνει πέραν των αρμοδιοτήτων της ως άνω διεύθυνσης και ενεργείται καταχρηστικώς.

Στο σημείο αυτό αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι κατά πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, οι πράξεις που εκδίδονται από καθ’ύλην αναρμόδιο όργανο θεωρούνται προεχόντως ανυπόστατες και μη παράγουσες έννομα αποτελέσματα.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση περί προσδιορισμού, κατ’ανώτατο όριο, των ημερών αδείας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα που μπορούν να χορηγηθούν ανά υπάλληλο εντός του έτους 2013 είναι οπωσδήποτε ανυπόστατη και μη δεσμευτική, ως εκδοθείσα από καθ’ύλην αναρμόδιο όργανο.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy