Παρεμβάσεις

«Άμεση ανάγκη επανόρθωσης ανισότητας στον νέο οργανισμό του Γ.Ν. Νίκαιας»

Αναφορικά με την διαμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» εν σχέσει με το ζήτημα της κατάληψης των θέσεων ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ’αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ43073 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΦΕΚ Β΄ 1483/04.05.2012), όπως ισχύει ιδίως μετά την υπ’αριθμ. Υ4α/οικ.123791/31-12-2012 ΚΥΑ (Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής, ΦΕΚ Β΄ 3486/31.12.2012), «Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:

Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής.

Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής».

Ωστόσο, ήδη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) η υπ’αριθμ.πρωτ. Α3α/39588/16/02-10-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας με θέμα την τροποποίηση – συμπλήρωση του Οργανισμού του ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων – ΓΝ Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». Σύμφωνα με την ως άνω νεότερη ΚΥΑ το άρθρο 18 τροποποιείται και συμπληρώνεται, ώστε να προβλέπεται ότι «στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προϊστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής ή του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για το Τμήμα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που καλύπτει το Τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογίας και την Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Οικογενειακού Προγραμματισμού της Ιατρικής Υπηρεσίας».

Εκ τούτων έπεται, ότι ειδικώς στη Νοσηλευτική Υπηρεσία επέρχεται μια σημαντική διάκριση, εξ απόψεως των κλάδων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται οι οικείοι προϊστάμενοι. Ειδικότερα, ενώ στη Διεύθυνση και τους Τομείς, όπου οι διατάξεις παραμένουν ως είχαν, προϊστανται μόνον υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, στα Τμήματα η θέση προϊσταμένου καταλαμβάνεται είτε από ΠΕ, είτε από ΤΕ Νοσηλευτές, χωρίς μεταξύ τους προβάδισμα.

Η διαφοροποίηση αυτή ομολογουμένως στερείται προφανούς δικαιολογητικής βάσης, με αποτέλεσμα να καθιερώνεται, πλέον, μια δυσμενής διάκριση σε βάρος των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΤΕ. Η ως άνω διάκριση, κατά το μέρος που δεν αιτιολογείται ειδικώς και δεν υπαγορεύεται από λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, παραβιάζει τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.

Ως εκ τούτου, το κείμενο του Οργανισμού του ΓΝ Νίκαιας χρήζει άμεσης αναμόρφωσης, ώστε να προβλέπεται ρητώς, ότι όλες οι θέσεις ευθύνης της οικείας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δύνανται να καταλαμβάνονται από Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, χωρίς μεταξύ των προβάδισμα.

Κατά τα λοιπά, δια της παρούσης διατυπώνεται και η ρητή επιφύλαξη για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός μας, που ενδεχομένως θίγεται από την εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 18 του Οργανισμού του ΓΝ Νίκαιας.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΝΕ επιφυλάσσεται να προσφύγει στο ΣτΕ αν η ανισότητα αυτή δεν διορθωθεί και η ΥΑ δημοσιευτεί με τη σημερινή της μορφή στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                                   Αριστείδης Δάγλας

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy