Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. - Ν. Αττικής Τελευταίες Εξελίξεις

Άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης καταβολής του επιδόματος ευθύνης στους Προϊσταμένους του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε έγγραφη καταγγελία προς τη Διοίκηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής για την άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης καταβολής του  επιδόματος ευθύνης στους Προϊσταμένους του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4683/2020 (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 83), «Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης αποκαθιστά την αδικία σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων. Χαρακτηριστική αποβαίνει η οικεία αιτιολογική έκθεση, που αναφέρει τα ακόλουθα : «Με την υπ’ αρ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης αζ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Η εξαίρεση των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων δεν παρίσταται δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, κατά την οποία το σύστημα αμοιβών, που θεσπίζεται με το νόμο αυτό υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.

Η παρούσα διάταξη είναι επιβεβλημένη και λόγω της απορρέουσας από το Σύνταγμα υποχρέωσης του Κράτους να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και ιδιαίτερα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διαπιστώνουν την αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ομοίως, η εξοικονόμηση πόρων και η αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων εις βάρος των Ν.Π.Δ.Δ των Νοσοκομείων, από την άσκηση βάσιμων αγωγών των δικαιούχων υπαλλήλων».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                      Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy