Άρθρα Τελευταίες Εξελίξεις

«Άνθρακας ο θησαυρός»

Στις 24/01/2023 κατατέθηκε στη Βουλή η Τροπολογία 1562/247 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας», επί του Νομοσχεδίου «Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Στη συγκεκριμένη τροπολογία, στο Άρθρο 7, με τίτλο «Αποζημίωση μετακινούμενου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας», αναφέρεται:

«Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2023 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.200 ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας, κατηγορία και κλάδο σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αξιολογούνται από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠε) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά ΥΠε.

Μετά από την ανάρτηση σε κάθε ΔΥΠε του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη ΔΥΠε του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης.

Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Με απόφαση του διοικητή της ΥΠε ή με κοινή απόφαση των διοικητών των οικείων ΥΠε, δύναται να μετακινείται και το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών».

Επισημαίνουμε, πως με το εν λόγω άρθρο στην προαναφερόμενη Τροπολογία, όπως δημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε και στον Τύπο, δημιουργείται η εντύπωση παροχής οικονομικών κινήτρων και άρα οικονομικής ενίσχυσης στους νοσηλευτές, ενώ η πραγματικότητα απέχει μακράν. Δεν είναι εφικτό να δίνονται τέτοιες ανεφάρμοστες προσωρινές λύσεις στο διαχρονικό πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης που διέπει τις δομές υγείας, σε όλα τα επίπεδα. Η συνεχόμενη μετακίνηση νοσηλευτών, από τη μία υπηρεσία στην άλλη, δεν αποτελεί λύση στήριξης δομών σε προσωπικό, διαιωνίζει και επιδεινώνει τα υπάρχοντα προβλήματα.

Από μεριάς μας τονίζουμε την αδήριτη ανάγκη προσλήψεων μονίμων νοσηλευτών, που αποτελεί εκφρασμένη θέση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ώστε να διασφαλίζεται το παρεχόμενο επίπεδο φροντίδας υγείας. Οι όποιες εξαγγελίες για δημιουργία εντυπώσεων αποτελούν ημίμετρα και προσωρινές λύσεις χωρίς αντίκρισμα, και όχι ουσιαστικά μέτρα στήριξης ενίσχυσης των νοσηλευτών.

Γεώργιος Αβραμίδης
Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy