Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Έναρξη προγραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων έτους 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β’ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α/217/85) οι Νοσηλευτές-τριες δύνανται να αποκτήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες (Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες-τριες Υγείας μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητας της Ψυχικής Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α/165/97).

Μετά τα ανωτέρω και ενόψει του εκπαιδευτικού έτους 2015 – 2016, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, παραθέτουμε πίνακα (Ι) με τα προγράμματα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.

Ως εκ τούτου πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β’/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05) και της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β’ 804) Απόφασης (παρατίθεται πίνακας ΙΙ).

Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι θα πρέπει να ορίσετε καταλυτική ημερομηνία μέσα στην οποία οι νοσηλευτές και οι επισκέπτες υγείας πρέπει να υποβάλουν στις υπηρεσίες σας τα απαιτούμενα δικαιολογιτικά.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. στις οποίες υπάγονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία θέλουν να εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας της υπηρεσίας σας, για να διαβιβάσετε έγκαιρα τους φακέλους και τις συνημμένες σ’αυτούς γνωμοδοτικές αποφάσεις των Δ.Σ. των υπηρεσιών σας προκειμένου να προβούν στην επιλογή των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

Download PDF

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους φορείς που θα υλοποιήσουν προγράμματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy