Παρεμβάσεις

Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Download PDF

Είναι γεγονός, ότι οι συνθήκες απασχόλησης, οι ώρες εργασίας, η μισθολογική κατάσταση και το συνταξιοδοτικό καθεστώς του εργατικού δυναμικού της χώρας αποτελούν μείζονα ζητήματα κοινωνικοπολιτικής και οικονομικής σημασίας. Στο ως άνω πεδίο προβληματισμού εντάσσεται και η συζήτηση περί των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, τα οποία συνδέονται με μια σειρά ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους εργαζομένους.

Δια της παρούσης, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ), ενεργώντας ως η πλέον αντιπροσωπευτική, επί τη βάσει συνδυασμένου αριθμητικού και ποιοτικού κριτηρίου, δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων του κλάδου Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, επιθυμεί να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για μια συνεχιζόμενη αδικία που χαρακτηρίζει την ελληνική εργασιακή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, ενώ οι Νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα έχουν ήδη ενταχθεί στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, οι Νοσηλευτές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον δημόσιο τομέα αδικαιολογήτως δεν απολαμβάνουν του ως άνω προνομίου.

Επίσης οι Νοσηλευτές που εργάζονται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (συμβασιούχοι ορισμένου και αορίστου χρόνου με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ) ανήκουν στα Βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ οι συνάδελφοι τους που εργάζονται μαζί τους στον ίδιο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο και τις ίδιες συνθήκες δεν έχουν ενταχθεί. Το παράδοξο αυτό φαινόμενο έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την εν τοις πράγμασι καθιέρωση μιας διάκρισης μεταξύ εργαζομένων, που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Η εν λόγω διάκριση, που προκύπτει από την υπαγωγή όμοιων περιπτώσεων σε διαφορετικό κανόνα, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της ισότητας, ενώ προκαλεί την δικαιολογημένη αγανάκτηση των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι, εν προκειμένω, υστερούν των συναδέλφων τους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Η διαιώνιση του ως άνω παραδόξου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το αίτημα των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. περί εντάξεως στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί διεκδίκηση του κλάδου, μη επιδεχόμενη περαιτέρω αναβολής.

Η ικανοποίηση, δε, του εν λόγω αιτήματος κρίνεται ως επιτακτική, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών εργασίας των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., που οφείλονται πρωτίστως στις τραγικές ελλείψεις προσωπικού.

Η ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, κυρίως δε την πολιτική ηγεσία των εμπλεκομένων Υπουργείων, όπως ικανοποιήσουν άμεσα το δίκαιο αίτημα των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, προκειμένου να διαφυλάξουν και κατοχυρώσουν την επαγγελματική και κοινωνική δικαιοσύνη.

Υπογραμμίζεται, ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί πρωταρχική διεκδίκηση των χιλιάδων Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι διακατέχονται πλέον από έντονη αγωνιστική και διεκδικητική διάθεση, ύστερα από κάθε λογής ηχηρές, πλην όμως ουδέποτε υλοποιηθείσες υποσχέσεις των εκάστοτε κυβερνώντων.

Εν κατακλείδι, η ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, σας δηλώνει ότι κάθε περαιτέρω ολιγωρία από την πλευρά σας, θα επιφέρει αναπόφευκτη και σφοδρή ρήξη με ολόκληρο το νοσηλευτικό κλάδο, τονίζοντας ότι η παρούσα τελματωμένη και νοσηρή κατάσταση που διαμορφώθηκε εις βάρος μας, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας Νικόλαος Ορφανός

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy