Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Αιμοληψίες κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν. Κατερίνης»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς τη Διοίκηση της 3ης Υ.Πε. και τη Διοίκηση του Γ.N. Κατερίνης σχετικά με την απαράδεκτη ανάμειξη της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας στα ζητήματα της οργάνωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Ενόψει του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/14-03-2024 εγγράφου της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, δυνάμει του οποίου ανατίθενται αρμοδιότητες σε νοσηλευτές εν σχέσει με την διενέργεια των αιμοληψιών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα.

Είναι παραπάνω από σαφές, ενώ έχει τονιστεί επανειλημμένως, ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι αυτοτελής και ισότιμη υπηρεσία με τις λοιπές διακριτές υπηρεσίες ενός δημόσιου νοσοκομείου. Εκάστη, δε, υπηρεσία φέρει και την δική της αυτοτελή ιεραρχική διάρθρωση, καθώς και την ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό των υπηρεσιών που παρέχονται από το προσωπικό που της ανήκει.

Υπ’ αυτήν την έννοια η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δεν μπορεί, για παράδειγμα, να απευθύνει δεσμευτικές εντολές προς το προσωπικό της οικείας Ιατρικής Υπηρεσίας και αντιστρόφως η Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας αδυνατεί να προσδιορίζει κατά τρόπο δεσμευτικό τα υπηρεσιακά καθήκοντα των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όπως είναι και οι Νοσηλευτές.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου 3868/2010 έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ.  Γ6/Γ.Π.οικ.92189/28-11-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Αρμοδιότητες – Καθήκοντα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, ΦΕΚ Β΄ 5622/14.12.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης, «Η αποστολή, ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως : α. Η παροχή νοσηλευτικής / μαιευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής / Μαιευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. β. (…) γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών (…)».

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2, «Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου. Επιβλέπει και συντονίζει μέσω των Τομεαρχών της Ν.Υ. και των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των ληπτών υπηρεσιών υγείας και την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων και λοιπών υπηρεσιών υγείας ευθύνης του/της».

Αντίστοιχα προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των υποδεέστερων οργανικών μονάδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ήτοι των Υποδιευθύνσεων (Τομέων) και των Τμημάτων.

Από το σύνολο των ανωτέρω παρατηρήσεων έπεται, ότι ουδείς ιατρός δύναται να προσδιορίζει τα καθήκοντα των νοσηλευτών και να τους αναθέτει αρμοδιότητες, δοθέντος ότι τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται και συντονίζονται κυριαρχικώς και αρμοδίως μόνον από την οικεία Νοσηλευτική Υπηρεσία και τους οικείους Προϊσταμένους αυτής. Οποιαδήποτε περί του αντιθέτου πρακτική, όπως αυτή που αποτυπώνεται στο νυν σχολιαζόμενο έγγραφο, αποτελεί αυθαίρετη απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, επί του οποίου ουδέν έρεισμα ευρίσκει.

Ως εκ τούτου καλούμε την Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης να περιοριστεί στα εκ του νόμου καθήκοντά της και να αποφεύγει οποιαδήποτε ανάμιξη στα ζητήματα της οργάνωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy