Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Αναίτια η πράξη καθαίρεσης Προϊστάμενων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε έγγραφη καταγγελία για τις αναίτιες πράξεις καθαίρεσης Προϊστάμενων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ», απαιτώντας να υπάρξει άμεσα η πλήρης αποκατάστασης της προτέρας πραγματικής κατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η εργασιακή ειρήνη στους χώρους απασχόλησης του νοσοκομείου.

Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Ενόψει της από 22-04-2024 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», με την οποία περιορίζονται οι θέσεις ευθύνης στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, ενώ καθαιρούνται από τα καθήκοντά τους αναιτιολόγητα ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι και αντικαθίστανται από άλλους υπαλλήλους, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

  1. Με την επίμαχη απόφαση ορίζεται ένας κοινός Προϊστάμενος για το Καρδιολογικό Τμήμα, την Μονάδα Εμφραγμάτων και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, ορίζεται ένας κοινός Προϊστάμενος στα Χειρουργεία και στην Αποστείρωση και ορίζεται ένας κοινός Προϊστάμενος στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα.

Πριν από την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, όλα τα ανωτέρω τμήματα και μονάδες αντιμετωπίζονταν ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες και είχαν ξεχωριστό Προϊστάμενο, γεγονός που διασφάλιζε επί σειρά ετών την απόλυτα εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους. Η αιφνίδια επιλογή της Διοίκησης να εναρμονιστεί με σημαντική καθυστέρηση με τις οικείες οργανικές διατάξεις ανατρέπει βιαίως μια σταθερή κατάσταση, πλήττει τις αρχές της προστατευομένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, ενώ θέτει αναμφίβολα υπό δοκιμασία την μελλοντική εύρυθμη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα τονίζεται, ότι ο ορισμός συγκεκριμένων προσώπων ως Προϊσταμένων περισσοτέρων της μιας οργανικών μονάδων, οι οποίες έχουν διαφορετικό αντικείμενο, δημιουργεί αναπόφευκτα μια προβληματική κατάσταση και μια δυσλειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

  1. Επιπλέον, με την επίμαχη απόφαση του Διοικητή καθαιρούνται οι προϊστάμενοι του Ακτινολογικού Τμήματος και της Α΄ Παθολογικής Κλινικής, χωρίς καμία δικαιολογητική βάση. Ειδικότερα προβάλλεται, ότι προκειμένου ο Διοικητής ενός νοσοκομείου να προβεί στην έκδοση πράξεως ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου, θα πρέπει να υπάρχει κενή θέση ευθύνης. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση ευθύνης, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από τη μελέτη των διατάξεων του άρθρου 87 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί της αναπλήρωσης προϊσταμένων, που προϋποθέτουν την απουσία ή το κώλυμα προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αναπλήρωσης.

Εφόσον, λοιπόν, οι θέσεις ευθύνης τόσο του Ακτινολογικού Τμήματος, όσο και της Α΄ Παθολογικής Κλινικής ήταν καλυμμένες από υπαλλήλους, που εκτελούσαν ευσυνειδήτως και με απόλυτη επιτυχία επί σειρά ετών τα καθήκοντα ευθύνης που τους αναλογούσαν, δεν μπορούσε να γίνει η αντικατάστασή τους με πράξη ανάθεσης των καθηκόντων τους σε άλλους υπαλλήλους.

Επικουρικώς αναφέρεται, ότι για την κατά τα ανωτέρω παύση των δύο προϊσταμένων δεν συντρέχει καμία προϋπόθεση από εκείνες που προσδιορίζονται κατά τρόπο περιοριστικό με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 10 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη πράξη καθαίρεσης δεν φέρει καμία απολύτως αιτιολογία, κατά παράβαση του θεμελιώδους κανόνα της παράθεσης πλήρους, σαφούς και ειδικής αιτιολογίας επί όλων ανεξαιρέτως των ατομικών διοικητικών πράξεων. Εξάλλου, για την επιλογή των αντικαταστατών των καθαιρεθέντων προϊσταμένων δεν προκύπτει η διενέργεια οιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ περισσοτέρων υπαλλήλων, που θα μπορούσαν να καταλάβουν τις επίμαχες θέσεις ευθύνης, με αποτέλεσμα να πλήττεται τόσο η αιτιολογία της απόφασης, όσο και η αρχή της αξιοκρατίας.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πλήρης αποκατάστασης της προτέρας πραγματικής κατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η εργασιακή ειρήνη στους χώρους απασχόλησης του νοσοκομείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                        Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy