Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Αναδρομική Δικαίωση Εκατοντάδων Νοσηλευτών που Εγκλωβίστηκαν με την Κατάταξη του 4024/11

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.35/1756/οικ.27938/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας με την οποία ζητούνταν από τις υπηρεσίες στοιχεία προκειμένου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να υπολογίσει τις δημοσιονομικές συνέπειες από την ενδεχόμενη αποδοχή εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών της αριθ. 253/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και ως εκ τούτου μετά την αποδοχή της αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3086/2002).

Το ΣΤ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την υπ’ αριθ. 253/2013 γνωμοδότηση, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι, «…για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011) αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ν.3205/2003».

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι αφενός σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι την 1η.11.2011 διάταξη της παρ. 8 του ν.3205/2003, «…Η καταβολή του επιδόματος (μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων) ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφειά τους…» και αφετέρου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη. Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης», καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν στις εξής ενέργειες.

Απαιτούμενες ενέργειες:

1) Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011 και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα, δεδομένου ότι οι συνέπειες της αναγνώρισης ανατρέχουν στο χρόνο υποβολής της αίτησής τους. Διευκρινίζεται ότι:

  • Ως χρόνος υποβολής της αίτησης νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση της συνάφειας του προσκομισθέντος τίτλου βάσει των οποίων το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο έλαβε θετική απόφαση.
  • Οι τροποποιήσεις των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων την 1η.11.2011 κατά τα ανωτέρω δεν εμπίπτουν στην ισχύουσα αναστολή των προαγωγών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 (Α’ 28), Ενότητα 2.6 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης-Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (σελ.787 του παραρτήματος V2 EΛΛ.) όπου ορίζεται ότι «ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής».

2) Για όσους εκ των υπαλλήλων αυτών συντρέχουν στο πρόσωπό τους περισσότερες από μία από τις αναφερόμενες στη διάταξη ευνοϊκές ρυθμίσεις (αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, κατοχή διδακτορικού διπλώματος) για την εκ νέου κατάταξή τους θα υπολογιστεί η ευνοϊκότερη ρύθμιση και το μισό της επόμενης ευνοϊκότερης.

3) Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κάτοχο συναφούς διδακτορικού διπλώματος, τον απόφοιτο της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τον κάτοχο του συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι διακριτές και κατά συνέπεια δεν μπορεί στην περίπτωση υπαλλήλων που είναι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός όμοιων τυπικών προσόντων (π.χ. κάτοχος δύο συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή κάτοχος δύο συναφών διδακτορικών διπλωμάτων) να συνυπολογιστούν για την κατάταξή τους και τα δύο εξ αυτών βάσει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4038/2012.

4) Για τους υπαλλήλους στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν την 1η.11.2011 μία ή περισσότερες εκ των αναφερόμενων στην ως άνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 ευνοϊκές ρυθμίσεις (αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατοχή διδακτορικού διπλώματος) και στη συνέχεια μετά την 1η.11.2011 προσκόμισαν προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε από το υπηρεσιακό συμβούλιο ή υπήχθησαν μεταγενέστερα της 1ης.11.2011 σε μία από τις ως άνω ευεργετικές ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, σύμφωνα με την οποία «Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης».

5) Στους εν λόγω υπαλλήλους, από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση η συνάφειά τους και μέχρι 31/10/2011, θα καταβληθεί το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3205/2003, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές. Από τη 1/11/2011 και εντεύθεν, μετά τη νέα κατάταξη των υπαλλήλων θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν τα ποσά του άρθρου 29 του ν.4024/2011 και να καταβληθούν οι μισθολογικές διαφορές, με την αμέσως επόμενη μισθοδοσία.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:

α) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 10-9-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.12.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 8 έτη και 1 μήνα συνολικής υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανόμενων των 2 ετών του λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου) στο βαθμό Ε’ με πλεονάζοντα χρόνο 5 έτη και 1 μήνα. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 1 έτος και 1 μήνα.

β) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών στις 20-7-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός είναι παράλληλα κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τον οποίο συνυπολογίστηκαν ήδη κατά την κατάταξή του δύο έτη. Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 4 έτη και 1 μήνα συνολικής υπηρεσίας (+) 2 έτη λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου (συνολικά 6 έτη και 1 μήνα) στο βαθμό Ε’ με πλεονάζοντα χρόνο 3 έτη και 1 μήνα. Δεδομένου ότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν για την κατάταξή του η ευνοϊκότερη ρύθμιση (6 έτη λόγω κατοχής συναφούς διδακτορικού τίτλου) και το μισό της επόμενης ευνοϊκότερης (1 έτος λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου) για την κατάταξη του υπαλλήλου θα πρέπει να υπολογιστούν συνολικά και από τους δύο τίτλους 7 έτη – 2 έτη που του έχουν ήδη αναγνωριστεί = 5 επιπλέον έτη. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 2 έτη και 1 μήνα.

γ) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 20-8-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 29.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός είναι ήδη κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τον οποίο συνυπολογίστηκαν κατά την κατάταξή του υπαλλήλου δύο έτη. Για τον υπάλληλο αυτό δεν θα γίνει επανακατάταξη καθώς είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός όμοιων τυπικών προσόντων και δεν μπορούν να συνυπολογιστούν και τα δύο για την κατάταξή του.

δ) Απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 20-7-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 4 έτη και 2 μήνες συνολικής υπηρεσίας + 6 έτη λόγω αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (συνολικά 10 έτη και 2 μήνες) στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο 1 έτος και 2 μήνες. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 2 έτη και 2 μήνες. Ο ίδιος υπάλληλος προσκόμισε προς αναγνώριση συνολική προϋπηρεσία 4 ετών και αναγνωρίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο στις 20.11.2013, οπότε και στον πλεονάζοντα χρόνο του υπαλλήλου προστέθηκαν 2 έτη (το μισό της προϋπηρεσίας ως επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης). Δεδομένου ότι ο εν λόγω υπάλληλος την 20η.11.2013 (χρόνος αναγνώρισης της προϋπηρεσίας) έχει ήδη επωφεληθεί από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και την κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού θα πρέπει να γίνει ad hoc υπολογισμός ποια ήταν κατά το χρόνο εκείνο η ευνοϊκότερη και ποια η επόμενη ευνοϊκότερη ρύθμιση. Εν προκειμένω η ευνοϊκότερη ρύθμιση είναι η αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και η επόμενη ευνοϊκότερη είναι πλέον το μισό της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας (6+2= 8 έτη). Στον υπάλληλο έχουν ήδη αναγνωριστεί 7 έτη από ευνοϊκές ρυθμίσεις (6+1) άρα η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου μετά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει στις 20.11.2013 να προστεθεί ένα επιπλέον έτος ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Δ’.

Για τα ζητήματα που αφορούν τη χορήγηση επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3205/2003 κατ’ εφαρμογή των αναφερόμενων στην αριθ. 253/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αρμόδια υπηρεσία είναι η 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν, καθώς και στις υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα Υπουργεία και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό.

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Λιβάνιος 

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy