Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Ανακοίνωση – Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 27-02-2016 ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 4369/2016. Μεταξύ των ζητημάτων που ρυθμίζει ο εν λόγω Νόμος είναι και το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα 14 – 21).

Ενόψει, λοιπόν, της διαφαινόμενης θέσεως σε άμεση εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι έχει πλέον προσδιορισθεί η μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης δυνάμει της υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 Απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄ 4434), ενώ προσφάτως εξεδόθη και η σχετική υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-06-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί πράγματι ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει προ πολλού ζητήσει την καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης, ειδικώς προσαρμοσμένου στις συνθήκες απασχόλησης των νοσηλευτών στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας, καταθέτοντας σχετική ολοκληρωμένη πρόταση.

Συνεπώς, και κατά το μέρος που το ισχύον σύστημα αξιολόγησης ουδόλως λαμβάνει υπόψη τις αντικειμενικές ιδιαιτερότητες της άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος από τους δημοσίους υπαλλήλους – νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, μας βρίσκει καταρχήν αντίθετους.

Πέραν της ως άνω αρχικής θέσεώς μας επισημαίνουμε τα ακόλουθα. Το νέο σύστημα αξιολόγησης φέρεται να συνδέεται με την προαγωγική εξέλιξη των υπαλλήλων, ιδίως, δε, την προωθημένη τοιαύτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τον υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό». Η ρύθμιση αυτή, ως εξυπηρετούσα την αρχή της αξιοκρατίας, δεν αποβαίνει προβληματική.

Η σύνδεση της αξιολόγησης με την προαγωγική εξέλιξη διαφαίνεται και από το άρθρο 83 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, το οποίο, ωστόσο, έχει πλέον περιέλθει στην ίδια ακριβώς μορφή που είχε κατά την θέση σε ισχύ του σημερινού Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα το έτος 2007. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε σχολιασμός επί του ως άνω άρθρου 83 καθίσταται μάλλον ανεπίκαιρος, αφού μοιραία ανατρέχει σε χρόνο προ μιας δεκαετίας.

Περαιτέρω, η πρωτοτυπία του παρόντος συστήματος αξιολόγησης έγκειται στην από μέρους των υφισταμένων υπαλλήλων αξιολόγηση των οικείων προϊσταμένων τους. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης ανώνυμου ερωτηματολογίου. Το ανώνυμον της εν λόγω διαδικασίας θεωρούμε ότι είναι σε θέση να επηρεάσει τον απόλυτα αντικειμενικό χαρακτήρα που οφείλει να παρουσιάζει κάθε σύστημα αξιολόγησης.

Με τις σκέψεις αυτές η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αναμένει την εφαρμογή στην πράξη του νέου συστήματος αξιολόγησης, οπότε και θα φανεί η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η αντικειμενικότητά του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                                  Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy