Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Δικαστική επιτυχία της ΠΑΣΥΝΟ -ΕΣΥ

Η ΠΑΣΥΝΟ -ΕΣΥ με ικανοποίηση ανακοινώνει ότι δυνάμει της υπ΄αριθ. 345/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος αποκαταστάθηκε η τεράστια αδικία εις βάρος της Διευθύντριας και των Τομεαρχών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ Χαλκίδος που από το 2015 παρανόμως δεν λάμβαναν το επίδομα θέσης ευθύνης, με τη μη στηριζόμενη στο Νομο «δικαιολογία» ότι «δεν ανήκαν στην κατηγορία ΠΕ Νοσηλευτικής».

Το ΓΝ Χαλκίδος, αντυποχώρητο παρά τις συνεχείς πιέσεις της ΠΑΣΥΝΟ και της ΕΝΕ, αναγορεύοντας τον Οργανισμό του Νοσοκομείου σε Σύνταγμα της Ελλάδος και εμμένοντας την πράξη στην εσφαλμένη άποψη ότι οι Νοσηλεύτριες ΤΕ δεν ήταν «άξιες» να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης, κατέλειπε ως μόνη οδό για την αποκατάσταση της σοβαρής οικονομικής και ηθικής ζημίας των στελεχών της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης- που ασκούν εδώ και έτη απόλυτα ευδόκιμα τα οικεία καθήκοντα ευθύνης «αμισθί»- τη δικαστική.

Δια της ανωτέρω απόφασης  στην υπόθεση που χειρίστηκε η Νομική Υπηρεσία της ΠΑΣΥΝΟ, κρίθηκε ότι: «Υπό τα δεδομένα αυτά και κατά τα γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά στην πέμπτη σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι: α) προϋπόθεση για τη χορήγηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.1 του ν. 4024/2011 και 16 παρ.1 του ν. 4354/2015 μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης είναι η ανάληψη και ουσιαστική άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, προϋπόθεση που όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα έγγραφα, και εξάλλου δεν αμφισβητείται, πληρούν οι ενάγουσες οι οποίες κατά το επίδικο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2017 τοποθετήθηκαν σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του εναγόμενου και άσκησαν σχετικά καθήκοντα απασχολούμενες, η πρώτη ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης από 29.9.2014, και η δεύτερη και η τρίτη ως αναπληρώτριες προϊσταμένες του Παθολογικού και του Χειρουργικού Τομέα από 21.1.2014 και από 29.9.2014, αντίστοιχα, β) ο ισχυρισμός του εναγόμενου ότι η χορήγηση στις ενάγουσες του ένδικου επιδόματος δεν ήταν δυνατή διότι τοποθετήθηκαν σε θέσεις αναπληρωτή προϊσταμένου μη νόμιμα, χωρίς την τήρηση της διαγραφόμενης από τις διατάξεις του ν.3528/2007 διαδικασίας επιλογής τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος αφού, όπως έγινε δεκτό, για τη χορήγηση του επιδόματος ευθύνης δεν γίνεται διάκριση ως προς τον τρόπο επιλογής του υπαλλήλου, και επιπλέον, διότι στην προκείμενη περίπτωση μετά την κένωση, λόγω συνταξιοδότησης, θέσεων προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του εναγόμενου νοσοκομείου, οι ενάγουσες οι οποίες υπηρετούσαν σε αυτό ως μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτριών, ορίσθηκαν αναπληρώτριες Προϊσταμένου λόγω του ότι το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είχε συγκληθεί από ετών, γεγονός που προβλήθηκε με την αγωγή και δεν αμφισβητήθηκε από το εναγόμενο…11. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο ν.π.δ.δ. να καταβάλει στις ενάγουσες τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, έως την πλήρη εξόφληση. Περαιτέρω, πρέπει να επιστραφεί σε κάθε ενάγουσα το ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους δικαστικού ενσήμου και, κατ’ εκτίμηση των συντρεχουσών περιστάσεων, να απαλλαγεί το εναγόμενο από τα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με το άρθρο 275 παρ.1 εδ. ε’ του Κ.Δ.Δ..

 Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση μακρόχρονου αγώνα της ΠΑΣΥΝΟ για το αυτονόητο: την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ χωρίς μεταξύ τους προβάδισμα.

 Στο πνεύμα αυτό κινήθηκε και ο Νομοθέτης που δια του πρόσφατου Νόμου 4600/2019 στο άρθρο 124 του οποίου ήρε τις χρόνιες αμφισβητήσεις και παρανομίες των εκάστοτε Διοικήσεων των Νοσοκομείων και όρισε: «Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής: «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο η σαφής βούληση του νομοθέτη περί της μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ των δύο κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου περί της κατάληψης των οικείων θέσεων ευθύνης και καταρρίπτεται και νομοθετικά το σύνολο της επιχειρηματολογίας του ΓΝ Χαλκίδος που θα κληθεί να καταβάλει άμεσα και τα επιδόματα για τα έτη 2018 και 2019 με πρωτοβουλία της ΠΑΣΥΝΟ και της ΕΝΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                                                                                   Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy