Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του μεταπτυχιακού της ΕΣΔΥ σε συνεργασία με την ΕΝΕ»

Το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), εως διακόσιοι (200), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας (ΠΜΣ ΔΥ), γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ΠΜΣ ΔΥ παρέχει τρείς (3) κατευθύνσεις:
(α) Γενική
(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές)
(γ) Λοιμώδη Νοσήματα-Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές)

Στη Γενική κατεύθυνση και την κατεύθυνση Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στην κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία, γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν υποψήφιοι πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας και συναφών επιστημών, καθώς και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εργαστηριακή εμπειρία.

Η φοίτηση και στις τρείς Κατευθύνσεις μπορεί να είναι είτε πλήρης, είτε μερική. Ειδικότερα, η Κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει και πρακτική εργαστηριακή άσκηση στα Εργαστήρια Αναφοράς της ΕΣΔΥ, καθώς και στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, στο Β’ Εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και ολοκληρώνεται στα Β’ και Δ’ Εξάμηνα σπουδών για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

2. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΠΜΣ ΔΥΥ) γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες.

Το ΠΜΣ ΔΥΥ παρέχει τρείς (3) κατευθύνσεις:
(α) Γενική
(β) β.1. Οικονομική Αξιολόγηση (έως 10 φοιτητές)
β.2. Οικονομική Αξιολόγηση, για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (έως 6 φοιτητές)

Η φοίτηση στις κατευθύνσεις (α) και (β) του ΠΜΣ ΔΥΥ μπορεί να είναι είτε πλήρης, είτε μερική και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από τις 15.30μμ. – 21.00 μμ. καθημερινά. Στις κατευθύνσεις (α) και (β) γίνονται συνολικά δεκτοί να φοιτήσουν έως πενήντα (50) φοιτητές.
(γ) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
Η φοίτηση στην κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΠΜΣ ΔΥΥ διαρκεί 24 μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στην κατεύθυνση αυτή, το ΠΜΣ θα υλοποιείται ένα τετραήμερο ανά μήνα: Πέμπτη και Παρασκευή, από 15.30μμ –21.00μμ., Σάββατο και Κυριακή από 9.00π.μ-18.00 μμ.

Στην κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών γίνονται συνολικά δεκτοί να φοιτήσουν έως πενήντα (50) φοιτητές. Για την επιλογή των υποψηφίων στην κατεύθυνση αυτή, πέραν των λοιπών προσόντων, θα ληφθεί υπόψη και η συνάφεια του πτυχίου ή/και της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους με τις νοσηλευτικές υπηρεσίες.

3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (ΠΜΣ ΕΠΥ) γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές.

Το ΠΜΣ ΕΠΥ παρέχει δύο (2) κατευθύνσεις:
(α) Γενική, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών (έως 25 φοιτητές)
(β) Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών επιστημών των πανεπιστημίων, πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ (έως 25 φοιτητές)

Η φοίτηση στο ΠΜΣ ΕΠΥ μπορεί να είναι είτε πλήρης είτε μερική.

Η διάρκεια των ΠΜΣ πλήρους φοίτησης είναι ένα (1) έτος (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Η διάρκεια των ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι δύο (2) έτη (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταβληθεί από τους φοιτητές των κατευθύνσεων των ΠΜΣ ΔΥ, ΔΥΥ και ΕΠΥ το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €), ανά εξάμηνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και ανά έτος για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ποσό για το Α΄ εξάμηνο θα πρέπει να κατατεθεί κατά την εγγραφή του φοιτητή, ενώ το υπόλοιπο, κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και του Γ΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης). Για το ΠΜΣ ΔΥΥ με κατεύθυνση στη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να καταβληθεί από τους φοιτητές το ποσό των επτακοσίων
πενήντα ευρώ (750 €) ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής ηλεκτρονικά, από 10 Μαρτίου 2017 έως και 10 Απριλίου 2017.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://esdy.classter.com/actions/admission

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy