Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Αξιολόγηση Νοσηλευτών για το έτος 2013

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής μας ενημέρωσης για την μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αναφορικά με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013, μετά και την έκδοση της αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013 πρέπει να συνταχθούν εντός των αποκλειστικών προθεσμιών που θέτουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 32 Νόμου 4250/14.

Έως 28/4/2014 θα πρέπει να εκδοθεί η απόφαση του οικείου Προϊσταμένου κάθε Γενικής Διεύθυνσης περί επιμερισμού  ποσοστών και επιμερισμού τους ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση.

Έως 13/5/2014 πρέπει να συνταχθούν οι εκθέσεις από τους αξιολογούμενους.

Έως  28/5/2014 πρέπει να συνταχθούν οι εισηγήσεις από τους εισηγητές και

Έως 30/6/2014 πρέπει να συνταχθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του ν. 4250/2014, ήτοι πριν τις 26/3/2014, θα επανασυνταχθούν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του.

Στις εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που επανασυντάσσονται συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν ήδη συνταχθεί από τον «α΄ αξιολογητή», ως λογιζόταν με τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (προ της τροποποίησής του με τις διατάξεις του ν. 4250/2014), ο οποίος λογίζεται με τις νέες πλέον διατάξεις ως εισηγητής, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι απαιτείται και υφίσταται ο β΄ αξιολογητής κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 προ της τροποποίησής του, ήδη Αξιολογητής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014.

Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί και ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του ν.4250/2014, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 318/1992- ήτοι από προϊστάμενους που άσκησαν καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά απομακρύνθηκαν από αυτά πριν την  31  Ιανουαρίου λόγω  λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης,  ορίου  ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, εφόσον αυτοί ήταν οι τελικοί αξιολογητές, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, προ της τροποποίησής του. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, οι υπάλληλοι, των οποίων το κύρος των εκθέσεων αξιολόγησης δεν θίγεται, δεν θα συμπεριληφθούν στη σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy