Ανακοινώσεις

Απαίτηση της ΕΝΕ για Άμεση Αποτελμάτωση της Εξέλιξης των Νοσηλευτών

1. Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του Νόμου 4024/2011 καθιερώθηκε ένας νέος τρόπος βαθμολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ για πρώτη φορά υπήρξε διασύνδεση της προαγωγικής εξέλιξης με τη μισθολογική εξέλιξη.

Ανεξαρτήτως της συμφωνίας μας ή μη με το νέο αυτό σύστημα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε, ότι από της θεσπίσεως των παραπάνω διατάξεων τον Νοέμβριο του έτους 2011 μέχρι και σήμερα, ήτοι για χρονική περίοδο δυόμισι και πλέον ετών, ουδείς υπάλληλος προήχθη βαθμολογικώς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος δημοσίων υπαλλήλων να έχουν κυριολεκτικώς εγκλωβιστεί στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού τους, παρόλο που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, άρα και σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο.

Με άλλα λόγια δια της αναστολής της προαγωγικής εξέλιξης «πάγωσε» εν τοις πράγμασι και η μισθολογική εξέλιξη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος, που ορίζουν ρητώς, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εξελίσσονται μισθολογικώς, απαγορευομένης της στασιμότητάς τους.

Ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση άρση της αναστολής των προαγωγικών εξελίξεων, ώστε να αποκατασταθεί και η ομαλή μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει, εξάλλου, και η ψήφιση και θέση σε ισχύ των διατάξεων του Νόμου 4250/2014, που τροποποίησαν το σύστημα αξιολόγησης του υπαλληλικού προσωπικού. Και ναι μεν το νέο σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις εξαιρετικά άδικες, πλην όμως η καθιέρωσή του ανοίγει το δρόμο για την προαγωγική εξέλιξη, δοθέντος ότι αυτή συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση, κατά την ρητή επιταγή του άρθρου 7 του Νόμου 4024/2011.

Συνοψίζοντας, η ανάγκη της επανεκκίνησης των βαθμολογικών προαγωγών καθίσταται πλέον επιτακτική, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω αναβολή πέραν του ότι θα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των οικείων συνταγματικών διατάξεων, θα στερήσει από τους δημοσίους υπαλλήλους κάθε ικανό κίνητρο για αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

2. Σε συνέχεια των παραπάνω παρατηρήσεων η σκέψη μας κατευθύνεται προς το συναφές ζήτημα της αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 του Νόμου 4024/2011. Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνουν νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος με σκοπό τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας περί του τρόπου αναγνώρισης των ετών προϋπηρεσίας.

Παρά ταύτα και μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση ουδεμία πρωτοβουλία ανέλαβε περί της εκπόνησης σχεδίου προεδρικού διατάγματος, οι ρυθμίσεις του οποίου αναμφίβολα θα ευνοούσαν μια μεγάλη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων με προϋπηρεσία δυνάμενη να αναγνωρισθεί, επ’ωφελεία της προαγωγικής τους εξέλιξης.

Θεωρούμε ότι οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο περαιτέρω χρονικής καθυστέρησης για την εναρμόνιση της διοίκησης με τη βούληση του νομοθέτη. Υπογραμμίζουμε, δε, χαρακτηριστικώς, ότι όλες οι δυσμενούς περιεχομένου διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους, που ετέθησαν σε ισχύ από το έτος 2010 και μετέπειτα έτυχαν αμέσου εφαρμογής, προκειμένου η χώρα μας να φανεί συνεπής με τις αναληφθείσες μνημονιακές της υποχρεώσεις. Αντιστρόφως παρατηρούμε, ότι η εφαρμογή θεσπισμένων ευνοϊκών διατάξεων καθυστερεί μέχρι και σήμερα αδικαιολόγητα.

Υπ’αυτήν την έννοια η ρύθμιση του ζητήματος της αναγνώρισης των ετών προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων καθίσταται επιτακτική ανάγκη, μη δεκτική περαιτέρω αναβολής.

Κατά συνέπεια καλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως άμεσα προβούν σε εκπόνηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος, υποβάλουν αυτό προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και προωθήσουν τάχιστα την θέση του σε ισχύ, σεβόμενοι το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 του Νόμου 4024/2011.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy