Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Αρνητικές οι Νομοθετικές Εξελίξεις για την Κινητικότητα των Νοσηλευτών

Το Σάββατο 20/2/2016 ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Στις διατάξεις αρμοδιότητας του  Υπουργείου Υγείας του κεφαλαίου Ε περιλαμβάνονται για μία εισέτι φορά τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την κινητικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού.

 Συγκεκριμένα με το άρθρο 50 του νέου Νόμου επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), µε εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις µε ένστολο σύζυγο,τις συνυπηρετήσεις σε παραµεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

 Με τη διάταξη αυτή, καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/2013, καθό μέρος αφορούν τις αποσπάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού.  Καταργείται η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που υπηρετεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και η κατά προτεραιότητα απόσπαση των πολυτέκνων.

2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.  Καθιερώνεται ρητά χρονικό όριο αποσπάσεων- που ορίζεται στα δύο (2) χρόνια µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.

 Καταργείται η διάταξη του άρθρου 54 παρ. 7. του Ν. 4223/2013 που όριζε ότι «η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετικές Υ.ΠΕ. δύναται να διενεργηθεί μετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διοικητών των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών, η απόσπαση δύναται να διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων, λαμβάνοντας υπ` όψιν και τα κοινωνικά κριτήρια.»

3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του άρθρου 72 τουν. 3528/2007.

 Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη γενικότητα και με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει και τις μετατάξεις των άρθρων 70 (μετάταξη σε ανώτερο κλάδο) και 71 (μετάταξη σε έτερο Υπουργείο ή Υπηρεσία ή νπδδ ). Αναμένουμε την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο.

 Καταργεί δε την ευνοϊκή διάταξη της παραγράφου του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013 δυνάμει της οποίας: «Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.»

4. Οι µετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι µετατάξεις του προσωπικού µιας ΔΥ.Πε.σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται µε κοινή απόφασητων Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την µετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

5. Οι αιτήσεις για µετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι µετατάξεις για λόγους υγείας, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις µεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄26).

6. Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι µμετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε, χωρίς γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των µετακινήσεων ορίζεται σε τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα παράτασης τριών (3) επιπλέον µηνών, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.

Με τη διάταξη αυτή αποσαφηνίζεται η διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 και το «έτος» εντός του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν δύο τρίμηνες μετακινήσεις είναι σαφώς ημερολογιακό (και όχι έτος με έναρξη την εναρκτήρια ημερομηνία της πρώτης μετακίνησης του υπαλλήλου)

7. Επιμηκύνεται το χρονικό όριο από το διορισμό μετά το οποίο επιτρέπονται οι υπηρεσιακές μεταβολές του νοσηλευτικού προσωπικού. Η διάταξη του Ν. 4223/2013 που καθιέρωνε όριο δύο ετών από το διορισμό καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ ο περιορισμός της πενταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη. Εξαιρούνται οι αμοιβαίες μετατάξεις, οι μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές και οι μετατάξεις για λόγους υγείας του μετατασσόμενου,του/της συζύγου ή των τέκνων του.

8.  Θεσπίζεται ρητή δυνατότητα έκδοσης ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία , υπάλληλοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου θα δύνανται, µετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις θα διενεργούνται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου και γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα υποδοχής.

9. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης Υπουργού Υγείας η οποία δύναται να καθορίζει κάθε άλλη περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων, µεταθέσεων και µετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά η δηµιουργία και εφαρµογή σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος. 

Η  ΠΑΣΥΝΟ, πάντα στην πρώτη γραμμή των νοσηλευτικών αγώνων,  στα πλαίσια των καταστατικών της σκοπών της προαγωγής των συμφερόντων των μελών της και της προάσπισης των ελευθέρων και δημοκρατικών θεσμών, θα αποστείλει άμεσα υπόμνημα στο Υπουργείο Υγείας και στους συναρμόδιους Υπουργούς για να επιτύχει την κατάργηση των διατάξεων δια των οποίων καταργήθηκαν οι ευνοϊκές για τους Νοσηλευτές διατάξεις και κυρίως για να επαναφέρει τη διάταξη του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013 που καταργούσε τον περιορισμό της πενταετίας από το διορισμό ή προηγούμενη μετάταξη για την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών, έναν περιορισμό κατάφωρα αντισυνταγματικού αλλά και πλήρως αδικαιολόγητου.

 Στον ίδιο Νόμο, να επισημανθεί ότι περιλαμβάνεται διάταξη σχετική με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια µετ΄ αποδοχών των διατάξεων του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄123) και της ΚΥΑ. 2003075/204/0022 (Β΄33/20.1.1995)- άδεια κλειστού τμήματος. Ορίζει ότι αυτές καταλαµβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόµενους στα τµήµατα και τις µονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση, ενώ ρητά προβλέπεται η επέκτασή της σε  εργαζόµενους και άλλων ειδικών τµηµάτων ή ειδικών µονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Υγείας που αποτελεί πάγιο αίτημα της ΠΑΣΥΝΟ επί σειρά ετών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας

 Αριστείδης Δάγλας         Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy