Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. - Ν. Αττικής

Για την συμπλήρωση παραπεμπτικών για εργαστηριακές ή παρακλινικές εξετάσεις.(ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ 19/1/10)

Download PDF

Όπως σαφώς γνωρίζετε, η συνεργασία μεταξύ του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού, θεωρείται και είναι απαραίτητο στοιχείο και βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι δύο ανωτέρω κλάδοι εργαζομένων, διαθέτουν διακριτές αρμοδιότητες και ξεχωριστό ρόλο κατά την παροχή φροντίδας και υγείας προς τους νοσηλευόμενους.

Ειδικότερα το έργο των νοσηλευτών και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, περιγράφονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, όπου πουθενά δεν αναφέρεται ότι αρμοδιότητα του νοσηλευτή είναι η συμπλήρωση των παραπεμπτικών για εργαστηριακές ή παρακλινικές εξετάσεις.

Επίσης στο άρθρο 3 του Νόμου 3418/2005 (Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας) αναφέρεται ότι «στην έννοια της ιατρικής πράξης είναι η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων». Ακόμη και στα προτυποποιημένα έγγραφα του Υπουργείου Υγείας και Κ.Α. το παραπεμπτικό που αφορά εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις ανήκει στα έντυπα της Ιατρικής Υπηρεσίας όπου πρόσβαση έχει μόνο ιατρός. Εξάλλου πάνω στα συγκεκριμένα έντυπα που ήδη χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο απαιτείται υπογραφή ιατρού.

Έτσι ο νοσηλευτής δεν έχει υποχρέωση για την συμπλήρωση παραπεμπτικών για εργαστηριακές ή παρακλινικές εξετάσεις, διότι καθήκον, αρμοδιότητα και ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο ιατρός.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οποιαδήποτε ιατρική οδηγία σχετική με εξετάσεις (εργαστηριακές ή παρακλινικές) θα πρέπει να αναγράφεται από τον ιατρό στο αντίστοιχο παραπεμπτικό και να φέρει την υπογραφή του.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος          Η Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης             Ειρήνη Παρή

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy