Ανακοινώσεις

Δείτε την τελευταία Προκήρυξη για Νοσηλευτικό Προσωπικό

Το Αρεταιείο Νοσοκομείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα καιαριθμού ατόμων:

  • ΤΕ Νοσηλευτικής 9
  • ΤΕ Μαιευτικής 3
  • ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού 2
  • ΔΕ Χειριστών Η/Υ 2
  • ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγος) 1
  • ΔΕ Τεχνικού (Κλιβανιστής) 1
  • ΥΕ Προσωπικό Εστίασης 2
  • ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Μπολουδάκη Αλεξίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-7286431, 210-7286433).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Προκήρυξη

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy