Ανακοινώσεις

Δείτε τις Αλλαγές που Επέφερε στις Άδειες ο Νέος Νόμος 4210/13

Πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4210/2013- ΦΕΚ Α 254, δια του οποίου τροποποιήθηκαν αρκετές διατάξεις που αφορούν σημαντικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα:

1. Καταργήθηκε η μηχανογραφική άδεια- άδεια μόνιτορ- του άρθρου 50 παρ. 6 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔΔ.

2. α. Η αναρρωτική άδεια του άρθρου 55 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ χορηγείται πλέον ανά μήνα, αντί τριμήνου που ίσχυε, με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων (όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54) που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ` ανώτατο όριο. Εν προκειμένω απαλείφθηκε από τη διάταξη η φράση «ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 167.», γεγονός που καθιστά δυνατή τη χορήγηση της άδειας αυτής χωρίς τη γνωμάτευση αυτή.

  β. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ` έτος, από 10 που ίσχυε κατ΄ανώτατο όριο. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Καταργείται η διαβάθμιση των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών ανάλογα με το αν χορηγούνται με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου, γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού ή γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου. Το ανώτατό όριο ορίζεται στις οκτώ μέρες κατ΄έτος και μόνο δύο εκ των ημερών και όχι συνεχόμενες, χορηγούνται με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του υπαλλήλου.

 γ. Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του υπαλλήλου να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.

 δ. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψη της συνιστά πλέον πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.

ε. Καταργείται η υποχρεωτική παραπομπή για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή, σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, αλλά και η απαγόρευση χορήγησης αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στις ίδιες περιπτώσεις.

3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστο ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»

4. Δε χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 μέχρι τις 31.12.2014, ενώ διατηρούνται σε την ισχύ άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί.

5.  Οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του  Υπαλληλικού Κώδικα που χορηγούνται σε φοιτητές – δημοσίους υπαλλήλους μειώνονται από 20 μέρες σε δέκα ανά έτος, ενώ για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται πλέον μια ημέρα άδειας αντί δύο που ίσχυε. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος, για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.

6. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»

7. Καθιερώνεται το δικαίωμα του πατέρα δημοσίου υπαλλήλου να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου και σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy