Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου: Απαράδεκτες οι παρεμβάσεις των γιατρών στα νοσηλευτικά καθήκοντα

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, το θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών της χώρας σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως ισχύει σήμερα: «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της   παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.».  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του πδ 87/1986: «1. Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση και προαγωγή  της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της   νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της  εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Από τις κείμενες διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι ουδεμία σχέση ιεραρχικής εξάρτησης υφίσταται μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών. Η Ιατρική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος είναι ιεραρχικά ισότιμες και διαθέτουν έκαστη τη δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα παρεμβαίνει άμεσα σε κάθε περίπτωση που παρατηρούνται κρούσματα κατάχρησης εξουσίας σε βάρος των Νοσηλευτών, με όλα τα νόμιμα μέσα.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος             Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας             Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy