Ανακοινώσεις

Δικαίωση Νοσηλευτών του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Θα θέλαμε και από το βήμα της εφημερίδας της Ε.Ν.Ε. να ευχαριστήσουμε το Νομικό Σύμβουλο της Ε.Ν.Ε./3ο Π.Τ. Μακεδονίας, Παναγιώτη Ζαμπίτη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, με την αμέριστη συνδρομή του οποίου και τις επίπονες προσπάθειες, αρχίζει να πραγματοποιείται ένα μεγάλο όνειρο και συγχρόνως πάγιο αίτημα των συναδέλφων Νοσηλευτών που εργάσθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, μετά από δικαστική προσφυγή του προαναφερθέντος νομικού μας συμβούλου, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό συναδέλφου μας, αναγνωρίσθηκε η περίπου 10ετής προϋπηρεσία του στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου», ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη βαθμολογική εξέλιξη αυτού στο Ε.Σ.Υ. και το Δημόσιο, γενικότερα, και επομένως και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια υπηρεσιακής φύσεως.

Έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τη γενίκευση της απόφασης και στους λοιπούς νοσηλευτές του φορέα, αλλά και για την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας και υπέρ των νοσηλευτών του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, κάτι που η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, η αντιπροσωπευτική μας ομοσπονδία, είχε προτείνει να προβλεφθεί στο νόμο 3868/2010.

Ειδικότερα λοιπόν, με την απόφαση του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι <<. . . το «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της από 24.5.1991 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1964/1991 . . . ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου», ο νομοθέτης κατέστρωσε ένα σύστημα προσλήψεων ιατρικού προσωπικού, που βασίζεται στις αμιγώς δημοσίου δικαίου αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, επιβάλλοντας για κάθε πρόσληψη την προηγούμενη προκήρυξη και επιλογή του καταλληλότερου μεταξύ των ενδιαφερόμενων υποψηφίων μέσω διαδικασίας, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, δεσμεύοντας πλήρως το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου» και καταργώντας ως προς το ζήτημα αυτό τη συμβατική του ελευθερία (Σ.τ.Ε. 826/2008, 3167/2007 7μ., 3189/1999, σκ. 4, 2717/1998, σκ. 6, 3048/1989, σκ. 5). Εξ άλλου, από το ίδιο σύστημα διέπεται και η εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού. Ενόψει δε του ότι το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 περί της διαδικασίας διορισμού προς πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ τακτικού προσωπικού όλων των φορέων του δημόσιου τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ήτοι κατά διαδικασία που προβλέπει: α) προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως … , β) σύνταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου πίνακα επιλογής και κατατάξεως των υποψηφίων αποστελλόμενο στο Α.Σ.Ε.Π., γ) άσκηση από το Α.Σ.Ε.Π. αυτεπαγγέλτου ή κατ’ ένσταση των ενδιαφερομένων ελέγχου, . . . συνάγεται ότι ο νομοθέτης κατέστρωσε και για το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου ένα σύστημα προσλήψεων που βασίζεται στις αμιγώς δημοσίου δικαίου αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας, επιβάλλοντας για κάθε πρόσληψη την προηγούμενη προκήρυξη και επιλογή του καταλληλότερου μεταξύ των ενδιαφερόμενων υποψηφίων μέσω διαδικασίας, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, δεσμεύοντας πλήρως το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου» και καταργώντας ως προς το ζήτημα αυτό τη συμβατική του ελευθερία. Προσέτι, και η ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού του Νοσοκομείου ενέχει στοιχεία διεπόμενα από αρχές δημοσίου δικαίου. . . . . Επειδή, με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3580/2007 είναι δυνατή η μετάταξη προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» σε Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δε χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται το εν λόγω προσωπικό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο μετατάσσεται. Προσέτι, δυνάμει των ανωτέρω ειδικών διατάξεων του Ν. 2618/1998 και του άρθρου 27 του Ν. 2737/1999 περί μετατάξεων στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» σε συνδυασμό προς τις ανωτέρω γενικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007, είναι δυνατή, κατ’ εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα, η μετάταξη υπαλλήλων κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» και αντιστρόφως, ο δε χρόνος υπηρεσίας των μετατασσόμενων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα παρέχεται, προς βαθμολογική εξέλιξη, δυνάμει των εν λόγω διατάξεων αφενός η δυνατότητα στο μετατασσόμενο από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» προσωπικό προς αναγνώριση, του χρόνου υπηρεσίας σ’ αυτό, σε Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το οποίο μετατάσσεται, και αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα στο μετατασσόμενο στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» προσωπικό προς αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου από το οποίο προέρχεται. Δεδομένου δε ότι η μετάταξη αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από την προηγούμενη θέση και διορισμό στη νέα θέση . . . πρέπει να θεωρηθεί ότι ο χρόνος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που διορίζεται απευθείας στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου», λογίζεται κατά την έννοια του άρθρου 98 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. Αντίθετη εκδοχή θα προσέκρουε στην συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), εφόσον, λόγω της ως άνω έννοιας της μετάταξης οι απευθείας διοριζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» τελούν υπό τις αυτές συνθήκες με τους μετατασσόμενους από αυτό . . . σε Ν.Π.Δ.Δ. και προς αυτό από κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. . . .>>.

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy