Παρεμβάσεις

Ενδεχόμενη μη εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας σε περίπτωσεις περικοπής μισθού ελέω της πρόσφατης κακοκαιρίας στο Γ.Ν.Π.Α. «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Στο πλαίσιο της πληθώρας των καταγγελιών των νοσηλευτών – μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σχετικά με τις ενδεχόμενες περικοπές μισθών λόγω της μη προσέλευσης των ανωτέρω στην υπηρεσίας τους, ελέω της πρόσφατης κακοκαιρίας, για τις οποίες προθυμοποιείται να θέσει σε εφαρμογή η Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  – Τμήμα Οικονομικού του Νοσοκομείου σας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Δεν οφείλεται μισθός όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητα του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξει περικοπή του μισθού θα πρέπει να μην έχει παρασχεθεί καθόλου ή εν μέρει υπηρεσία λόγω υπαιτιότητας του υπαλλήλου. Κατά συνέπεια, με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου προς καταβολή μισθού στον ανυπαιτίως μη παρασχόντα τις υπηρεσίες του δημόσιο υπάλληλο.

Ειδικότερα έχει κριθεί, ότι ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου δεν θεωρείται αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών και, επομένως, ο υπάλληλος δικαιούται μισθού σε κάθε περίπτωση κατά την οποία άνευ υπαιτιότητας του δεν παρέχει την υπηρεσία του (ΑΠ 917/1986, ΑΠ 1369/1980, ΕλΣυν 56/2011).

Τα ανωτέρω νομολογιακά πορίσματα ευρίσκουν κάλλιστα πεδίο εφαρμογής επί υπαλλήλων, οι οποίοι δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά επειδή κατέστη ανέφικτο λόγω των καιρικών συνθηκών να μεταβούν στον φορέα απασχόλησής τους.

Ευελπιστώντας στην ορθή εφαρμογή της ως άνωθεν νομοθεσίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας  

Γεώργιος Αβραμίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy