Ανακοινώσεις

Ενημέρωση επί του Νέου Νόμου του Υπουργείου Υγείας

Στις 15 Φεβρουαρίου 2011, ολοκληρώθηκε η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο των διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας περί των διαρθρωτικών αλλαγών στο σύστημα υγείας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διατάξεις, που ρυθμίζουν ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε).

Η τελική διαμόρφωση και διατύπωση των επίμαχων διατάξεων υπήρξε προϊόν εκτενούς διαλόγου και διαπραγματεύσεων μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, που είχαν ως γνώμονα την χάραξη κοινωνικής πολιτικής και την διατήρηση της ευρωστίας της Ε.Ν.Ε. ως επίσημου επαγγελματικού συλλόγου όλων των νοσηλευτών. Οι προταθείσες θέσεις του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. υποστηρίχθηκαν με σθένος καθ’όλη την μακρά περίοδο του διαλόγου και ενσωματώθηκαν, τέλος, στις ήδη ψηφισθείσες διατάξεις.

Ήδη δια του παρόντος το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων των άρθρων 52 και 53 που αφορούν τον νοσηλευτικό κόσμο.

Αρχικώς, λοιπόν, καταργείται η διαδικασία της ανανέωσης της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004, η οποία θα ήταν και δαπανηρή για τους νοσηλευτές, λόγω καταβολής σχετικού παραβόλου, αλλά και εξαιρετικά γραφειοκρατική. Με άλλα λόγια, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα εκδίδεται άπαξ και θα ισχύει, ως διοικητική πράξη, μέχρι την ανάκληση, κατάργηση, δικαστική ακύρωση ή άλλης μορφής παύση της ισχύος της.

Περαιτέρω γίνεται ρητή πλέον πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. των αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και της Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα όλοι οι εν Ελλάδι νοσηλευτές, οι οποίοι θα ανήκουν εφεξής στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο, δηλαδή την Ε.Ν.Ε.

Επιπλέον, ενόψει της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010, που ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, γίνεται ρητή πρόβλεψη περί της δυνατότητας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα όλων όσων δικαιούνται να το ασκούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα εγγραφούν προηγουμένως στα μητρώα της Ε.Ν.Ε.

Στο ίδιο άρθρο επαναλαμβάνεται η υποχρέωση όλων των νοσηλευτών να εγγραφούν στο μητρώο της Ε.Ν.Ε.

Περαιτέρω, το ψηφισθέν νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την εκλογίκευση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Ε., με παράλληλη προσπάθεια μείωσης της εκλογικής δαπάνης.

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται και η ρύθμιση των οφειλομένων συνδρομών προς την Ε.Ν.Ε., η οποία θα γίνει τμηματικά, ώστε και οι νοσηλευτές που υπήρξαν μεν ασυνεπείς να μην υποστούν άμεση οικονομική επιβάρυνση, αλλά και η Ε.Ν.Ε. να μην απωλέσει έσοδα των προϋπολογισμών της, ήτοι να μην υπάρξει ολοσχερής παραγραφή των οφειλομένων συνδρομών, όπως είχε προταθεί από εξωνοσηλευτικούς κύκλους, οι οποίοι προφανώς αποσκοπούσαν στον οικονομικό μαρασμό της Ε.Ν.Ε.

Τέλος, δεδομένης της οικονομικής κρίσεως, επέρχεται συμβολική μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής και σημαντική μείωση της τάξεως του 50% για τα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και για τους ανέργους.

Με τον τρόπο αυτό υλοποιούνται οι προτάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. για χάραξη κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυση των ασθενεστέρων.   Επ’ αυτού, θα ακολουθήσουν οδηγίες σχετικά με τους δικαιούχους της ως άνω ρύθμισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την πιστοποίηση του ανήκειν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy