Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Εξώδικη Δήλωση του ΣΥΝΟΨΥΝΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής (ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ Ν. Αττικής), που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ.  Σοφίας 117 και εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ

Του Πρόεδρου του ΔΣ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων μας και με αφορμή την προδήλως παράνομη απόφαση του ΔΣ με αριθμό  2375/11-7-2019 (θέμα 17) για την εξακολούθηση αποστολής σημάτων από Νοσηλευτές, έχοντας θεσμική υποχρέωση κατά τους καταστατικούς μας σκοπούς για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Από τα καθηκοντολόγια των διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων που προσδιορίζονται με σαφήνεια στην κείμενη νομοθεσία προκύπτει ότι η αποστολή σημάτων απόδρασης προς την ΓΑΔΑ και την Εισαγγελία αποτελεί αρμοδιότητα υπαλλήλου της διοικητικής υπηρεσίας αλλά και ότι  η απόφαση για αποστολή σήματος προς αναζήτηση νοσηλευόμενου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του εφημερεύοντα ή του θεράποντος ιατρού.

Τα υπηρεσιακά καθήκοντα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, οι φέροντες τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια συγκεκριμένων νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών και διατήρησης ισοζυγίων του.

Ελλείψει έτερου, ειδικότερου και πιο σύγχρονου νομοθετήματος εφαρμόζεται ως το θεσμοθετημένο καθηκοντολόγιο τους, προσδιορίζοντας τα όρια εντός των οποίων αυτοί δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Η απαρίθμηση των καθηκόντων των Νοσηλευτών στο πδ 351/1989 είναι περιοριστική/αποκλειστική και δεν επιδέχεται διασταλτική ερμηνεία. Σε αυτά δεν ανήκει η αποστολή σημάτων και όλες οι σχετικές ενέργειες οι οποίες σαφώς και εκφεύγουν του κύκλου των νοσηλευτικών καθηκόντων.

Οι δε αρμοδιότητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή αφορούν αποκλειστικά θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τα καθήκοντά του είναι μόνο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα: « 1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.  3.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.»

Κατά τον Υπαλληλικό κώδικά είναι επομένως κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή η ανάθεση στον υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: να υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη επιτακτική που να μην μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο και η ανάγκη να είναι ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της. Απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου που να προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της ανάθεσης και τους λόγους που την καθιστούν επιβεβλημένη. Τα χρονικά όρια που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 3 είναι απαράβατα, ενώ οι δύο και οι έξι μήνες υπολογίζονται αθροιστικά και δεν έχουν την έννοια της δυνατότητας ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου για περισσότερα δίμηνα ή εξάμηνα.

Στην προκειμένη περίπτωση η ανάθεση του καθήκοντος  αποστολής σημάτων από τους Νοσηλευτές δεν πληροί καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις και  είναι κατάφωρα και πρόδηλα παράνομη.

Κατά συνέπεια η απόφαση του ΔΣ για την «συνέχιση αποστολής σημάτων από τους Νοσηλευτές του Νοσοκομείου» είναι προδήλως παράνομη, καθώς δεν πληροί ούτε κατ’ ελάχιστον οι προϋποθέσεις των άρθρων 25 και 30 ΥΚ και πρέπει να ανακληθεί και να ληφθεί νέα δια της οποίας οι Νοσηλευτές θα πρέπει άμεσα να απαλλαγούν των αλλοτρίων καθηκόντων αυτών.

Αναφορικά δε με την γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, αυτή έχει δοθεί αναρμοδίως αναφορικά με την ανάθεση αλλοτρίων καθηκόντων σε συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων, ενώ κάτι τέτοιο δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των νόμιμων αρμοδιοτήτων του  Επιστημονικού Συμβουλίου που περιγράφονται άρθρο 9 του Νόμου 3329/2005.

Επειδή η  απαρίθμηση των νοσηλευτικών πράξεων στο ΠΔ 351/1989 είναι ειδική και περιοριστική και η αποστολή σημάτων απόδρασης δεν περιλαμβάνεται στα νοσηλευτικά καθήκοντα κατά το Νόμο.

Επειδή η «αναφορά του ονόματος του εντολέα ιατρού» δεν προσδίδει επ’ ουδενί νομιμότητα στην ανωτέρω ανάθεση αλλοτρίων καθηκόντων που είναι προδήλως παράνομη κατά τα άρθρα 25 και 30 ΥΚ.

Επειδή οι αρμοδιότητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή είναι επιβεβλημένο να αφορούν θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και μόνο.

Επειδή το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ήδη αποδεκατισμένο και εξουθενωμένο και δεν επαρκεί ώστε να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και υγείας με απόλυτη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, των ελαχίστων κανόνων για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης και των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων περί της αναλογίας μεταξύ ασθενών και νοσηλευτών.

Επειδή και εξ αυτού του λόγου δεν είναι σύννομη και σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης η περαιτέρω επιβάρυνση του νοσηλευτικού προσωπικού με αρμοδιότητες και εργασίες που δεν ανήκουν στα ΝΟΜΙΜΑ καθήκοντά τους.

Επειδή η θεώρηση των Νοσηλευτών ως υπαλλήλων γενικών καθηκόντων (ας μας επιτραπεί η έκφραση «παιδιά για όλες τις δουλειές») αποτελεί πρόδηλο επιστημονικό τους υποβιβασμό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση των Νοσηλευτών ως κατάλληλη και πρόσφορη λύση σε κάθε είδους πρόβλημα που και τον διαρκή επιστημονικό τους υποβιβασμό, σας καλούμε όπως άμεσα αποκαταστήσετε την νομιμότητα και προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την διακοπή της παρανόμου ανάθεσης καθηκόντων άλλων κλάδων στους Νοσηλευτές, ώστε οι Νοσηλευτές να ασκούν μόνο τα επιβαλλόμενα εκ του Νόμου καθήκοντα της θέσης και της ειδικότητας τους.

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της ολόκληρο στην έκθεση επίδοσης.

ΑΘΗΝΑ 12/9/2019

 Για το εξωδίκως δηλούν

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy