Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Εξώδικο προς Διοικητή ΓΝ Καλαμάτας

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

 Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  «ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Τον κο ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που εδρεύει στην Καλαμάτα

**********************************************************

 ΚΟΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 Με αφορμή την γενικευμένη τάση ανάθεσης καθηκόντων κάθε είδους προς τους Νοσηλευτές, την οποία παρατηρούμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα με την ελπίδα ότι αποτελεί πρόσκαιρο φαινόμενο προς κάλυψη έκτακτων και ειδικών αναγκών, μετά την καταφανή διάψευση των προσδοκιών μας αυτών και λόγω της διαρκούς προσθήκης νέων «καθηκόντων» και εργασιών στο ήδη επιβαρυμένο και εξουθενωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Μας αναφέρθηκε ότι με την υπ’αριθ. 1/17-1-2018 απόφαση ΔΣ ανατίθενται καθήκοντα παραλαβής τροφίμων κατά τις αργίες μεταξύ άλλων και στην εφημερεύουσα νοσηλεύτρια, σε πλήρη αντίθεση με τα κατά τρόπο περιοριστικό προβλεπόμενα στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989 υπηρεσιακά καθήκοντα των Νοσηλευτών, με τα άρθρα 2 και 10 του πδ 87/1986, τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, αλλά και με τα καθήκοντα του εφημερεύοντος νοσηλευτή.

2. Επίσης μας αναφέρθηκε ότι ζητείται από τους ιατρούς κάποιων κλινικών να παρίσταται πάντοτε νοσηλεύτρια κατά την εξέταση του ασθενούς και να γράφει καθ΄ υπαγόρευση ιατρικές οδηγίες ή να παρίστανται νοσηλευτές κατά την επίσκεψη των  ιατρών προκειμένου να σηκώνουν τα κλινοσκεπάσματα, τόσο κατά παράβαση του ανωτέρω πδ, όσο και ενάντια σε κάθε έννοια συνεργασίας και σεβασμού όλων των μελών της θεραπευτικής ομάδας.

3. Επιπροσθέτως, δυνάμει της υπ’ αριθ. 07/15-3-2018 απόφασης ΔΣ ορίστηκαν ως Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδος Τμημάτων (ΤΥΔΑΥΜ) οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων, αδιακρίτως, ήτοι χωρίς σε κανένα τμήμα να οριστεί ως Υπεύθυνος υπάλληλος άλλου κλάδου και χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. οικ.146163 (ΦΕΚ Β΄1537/08/05/2012 απόφασης των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» στην οποία ορίζεται ότι ο  Ο ΤΥΔΑΥΜ ορίζεται με ευθύνη του Δ/ντή Τμήματος της ΥΜ.

 Μας έχει δε αναφερθεί ότι οι Νοσηλευτές δεν έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως για την άσκηση των σημαντικών και υπεύθυνων αυτών καθηκόντων, με όσους κινδύνους αυτό ελλοχεύει τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για τους ίδιους λόγω των εννόμων συνεπειών που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν, χωρίς να φέρουν ουδεμία σχετική υπαιτιότητα και χωρίς, φυσικά, να τους καταλείπονται επιλογές.

 Η επιλογή μόνο νοσηλευτών για τις ανωτέρω θέσεις παραβιάζει και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας και της εξ αυτής απορρέουσας αρχή της ίσης μεταχείρισης που επιβάλει την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων που έχουν τα προσόντα να διατελέσουν ΤΥΔΑΥΜ.

4. Αναφορικά με την  ετήσια απογραφή υλικού, πληροφορούμαστε ότι σε πολλά τμήματα αυτή πραγματοποιείται μόνο από  Επιτροπές αποτελούμενες αποκλειστικά από Νοσηλευτές, παρά τη ρητή πρόβλεψη στη Νομοθεσία περί αρμοδιότητας του Γραφείου διαχείρισης υλικού και παρά το γεγονός ότι κατά ρητές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, αλλά και δυνάμει της αρχής της ισότητας, οι Επιτροπές πρέπει να συγκροτούνται από υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αποτέλεσμα και αυτής της ενέργειας είναι η αδικαιολόγητη και μη σύννομη επιβάρυνση των Νοσηλευτών με πρόσθετα καθήκοντα.

***********************************************************

Επειδή σύμφωνα με τις ανωτέρω Νομοθετικές διατάξεις  οι φέροντες τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών και διατήρησης ισοζυγίων του.

 Επειδή η  απαρίθμηση των νοσηλευτικών πράξεων στο ανωτέρω ΠΔ είναι ειδική και περιοριστική, μη επιδεχόμενη, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή.

 Επειδή στα νοσηλευτικά καθήκοντα δεν περιλαμβάνονται κατά το Νόμου καθήκοντα σχετικά με την παραλαβή τροφίμων, καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης ή καθήκοντα παρεπόμενα των ιατρικών πράξεων  και η ανάθεση τους σε Νοσηλευτές είναι προδήλως παράνομη κατά τα άρθρα 25 και 30 ΥΚ.

 Επειδή οι  αρμοδιότητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή είναι επιβεβλημένο να αφορούν θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και μόνο, και να μην του ανατίθενται καθήκοντα άλλων κλάδων, ούτε να μετατίθενται σε αυτόν αρμοδιότητες αναγόμενες στον πλαίσιο ευθύνης των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 Επειδή η αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης παραβιάζεται κατάφωρα με την ανάθεση συγκεκριμένων υπηρεσιακών ενεργειών για τις οποίες ο Νόμος δεν ορίζει ότι ανατίθενται σε ειδική κατηγορία υπαλλήλων, σε μια μόνο και πάντοτε την ίδια κατηγορία υπαλλήλων- τους Νοσηλευτές.

  Επειδή το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ήδη αποδεκατισμένο και εξουθενωμένο και δεν επαρκεί ώστε να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και υγείας με απόλυτη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, των ελαχίστων κανόνων για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης και των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων περί της αναλογίας μεταξύ ασθενών και νοσηλευτών.

 Επειδή και εξ αυτού του λόγου δεν είναι σύννομη και σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης η περαιτέρω επιβάρυνση του νοσηλευτικού προσωπικού με αρμοδιότητες και εργασίες που δεν ανήκουν στα καθήκοντά τους.

 Επειδή η θεώρηση των Νοσηλευτών ως υπαλλήλων γενικών καθηκόντων (ας μας επιτραπεί η έκφραση «παιδιά για όλες τις δουλειες») και, αποτελεί πρόδηλο επιστημονικό τους υποβιβασμό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση των Νοσηλευτών ως κατάλληλη και πρόσφορη λύση σε κάθε είδους πρόβλημα που ανακύπτει στο ΓΝ Καλαμάτας και τον διαρκή επιστημονικό τους υποβιβασμό, σας καλούμε όπως άμεσα αποκαταστήσετε την νομιμότητα και προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την διακοπή της – ούτως ή άλλως- παρανόμου ανάθεσης καθηκόντων άλλων κλάδων στους Νοσηλευτές, ώστε οι Νοσηλευτές να ασκούν τα επιβαλλόμενα εκ του Νόμου καθήκοντα της θέσης και της ειδικότητας τους, καθώς και όπως σύμφωνα με τις συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές παύσετε να αναθέτετε κάθε είδους πρόσθετο καθήκον αποκλειστικά και μόνον σε Νοσηλευτές.

 Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται, προς γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της ολόκληρο στην έκθεση επίδοσης

ΑΘΗΝΑ 10/5/2018

Για το εξωδίκως δηλούν

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy