Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. - Ν. Αττικής

Εξώδικο προς τον Διοικητή του ΨΝΑ “Δαφνί” σχετικά με την ανάθεση σε Νοσηλευτές χρέη Τραπεζοκόμου

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ.), που αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και μέλος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, έχει επανειλημμένως αναφερθεί προς την Διοίκηση του ΨΝΑ σχετικά με την εμπλοκή – απασχόληση νοσηλευτών σε έργα και καθήκοντα των τραπεζοκόμων.

Επί των ανωτέρω αναφορών και αιτήσεων του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. ουδέποτε υπήρξε απάντηση εκ των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησης του νοσοκομείου.

Ενόψει της όλως απαξιωτικής αυτής στάσης της Διοίκησης του ΨΝΑ, θα πρέπει να μνημονευθούν οι διατάξεις του άρθρου 4§1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Νόμος 2690/1999) σύμφωνα με τις οποίες «οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών».

Σύμφωνα, δε, με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα : α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία».

Επί των διατάξεων του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αξίζει να σημειωθεί, ότι η μη τήρηση της προθεσμίας συνεπάγεται δικαίωμα ειδικής αποζημίωσης. Η εν λόγω ειδική αποζημίωση δεν αποκλείει την ενώπιον των Δικαστηρίων αγωγική απαίτηση κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 105-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Επιπλέον διευκρινίζεται, ότι η αδικαιολόγητη υπέρβαση της νόμιμης προθεσμίας εκ μέρους της διοίκησης συνιστά παράνομη παράλειψη του οικείου αρμοδίου οργάνου. Η παράλειψη αυτή συνιστά αναμφίβολα και πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπαγόμενο την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Η ως άνω πειθαρχική ευθύνη δύναται να ενεργοποιηθεί και μετά από σχετική καταγγελία παντός ενδιαφερομένου, που υφίσταται ηθική βλάβη. Παράλληλα, η παράλειψη ενδέχεται να στοιχειοθετήσει και το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Περαιτέρω αξίζει να επισημανθεί, ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Μεταξύ, δε, των υπηρεσιακών τους καθηκόντων δεν περιλαμβάνεται το έργο της διανομής του φαγητού, του πλυσίματος και τακτοποίησης χρησιμοποιουμένων σκευών  ή της προετοιμασίας της τραπεζαρίας. Οι ανωτέρω εργασίες αποτελούν αρμοδιότητα των τραπεζοκόμων, που έχουν διέλθει του προηγούμενου απαραίτητου υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εξασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εντός των νοσοκομείων.

Δοθέντος, δε, ότι σύμφωνα με την θεμελιώδη και κατευθυντήρια διάταξη του άρθρου 30§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007) «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του», η συστηματική και κατ’επανάληψη ανάθεση εις τους νοσηλευτές του ΨΝΑ των καθηκόντων των τραπεζοκόμων είναι παράνομη και καταχρηστική, ενώ δύναται να προκαλέσει βλάβη στη δημόσια υγεία.

Επειδή η χαρακτηριστική αδράνεια και αδιαφορία της Διοίκησης του ΨΝΑ ενόψει των επαναλαμβανόμενων αναφορών του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. συνιστά αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ευθεία παραβίαση των προαναφερθεισών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Επειδή η ανάθεση στους νοσηλευτές αλλότριων καθηκόντων και δη αυτών των τραπεζοκόμων παραβιάζει θεμελιώδεις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ΠΔ 351/1989, ενώ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία των νοσηλευομένων ασθενών, όσο και για την εν γένει δημόσια υγεία

Επειδή η εν γένει στάση και συμπεριφορά παντός αρμοδίου οργάνου του ΨΝΑ γεννά σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες, ενώ ενδέχεται να στοιχειοθετεί την τέλεση του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για όσα αναφέρουμε ανωτέρω

-Σας καλούμε όπως απαντήσετε τεκμηριωμένα στις αναφορές – αιτιάσεις του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ.

-Σας καλούμε όπως απαλλάξετε άμεσα τους νοσηλευτές από την εκτέλεση των καθηκόντων των τραπεζοκόμων

-Δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για την διεκδίκηση των εννόμων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους αποδέκτες, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε χαρτόσημο 1,15 ευρώ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy