Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Εξώδικο της ΠΑΣΥΝΟ στο Θριάσιο για τη συνταγογράφηση

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 117 και εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», που εδρεύει στην Μαγούλα Αττικής, Λεωφόρος Γ. Γεννηματά και εκπροσωπείται νομίμως

                                                                                                                                   

 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που έχει ως σκοπό την προάσπιση των πάσης φύσεως συμφερόντων των μελών – νοσηλευτών των οικείων πρωτοβάθμιων σωματείων της.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την ως άνω ιδιότητά της η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνεται την ανάγκη να παρέμβει επί του ζητήματος που έχει ανακύψει στο ΓΝ Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» και το οποίο σχετίζεται με την διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ειδικότερα, η παρέμβαση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εστιάζεται στην ανάδειξη του παράνομου χαρακτήρα οιασδήποτε εμπλοκής του νοσηλευτικού προσωπικού στη συγκεκριμένη διαδικασία.

1. Η ως άνω βασική μας θέση στηρίζεται πρωτίστως στις διατάξεις του Νόμου 3892/2010 (βλέπε ιδίως άρθρο 3), από τις οποίες προκύπτει με σαφήνεια και πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για την ολοκλήρωση της επίμαχης διαδικασίας.

Με άλλα λόγια, εκ της κείμενης νομοθεσίας ουδόλως προβλέπεται ή επιτρέπεται η καθ’οιονδήποτε τρόπο ανάμιξη των νοσηλευτών στην ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών, διαγνώσεων, φαρμάκων και παραπεμπτικών, αφού αυτό αποτελεί αποκλειστικό έργο των ιατρών.

2. Εξάλλου, πέραν του ως άνω ειδικού πλαισίου, που προσδιορίζει το καθεστώς της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, υπέρ της άποψης της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συνηγορεί και το πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατάξεις του ΠΔ 351/1989.

Από την μελέτη του παραπάνω ΠΔ ομοίως συνάγεται, ότι μεταξύ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών δεν συγκαταλέγεται οποιαδήποτε μορφή συνταγογράφησης, ηλεκτρονική ή μη. Με άλλα λόγια και κατά το μέρος που τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε κλάδου εργαζομένων τελούν σε συνάρτηση με το πρόγραμμα σπουδών που έχουν παρακολουθήσει προ της απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους, προκύπτει ότι οι νοσηλευτές δεν έχουν διδαχθεί και άρα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική γνώση για την συνταγογράφηση φαρμάκων.

3. Αντιστρόφως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1-3 του Νόμου 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ΦΕΚ Α΄ 287), «1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή».

Κατά συνέπεια, από την ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Νόμου 3418/2005, που αποδίδει το ακριβές εννοιολογικό περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, καθίσταται σαφές, ότι η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη και ως τέτοια δεν θα μπορούσε να ανατεθεί ούτε να εκτελεστεί από άλλους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, πλην των ιατρών.

4. Εφόσον, λοιπόν, η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη, η εκτέλεσή της από μη ιατρό, όπως για παράδειγμα από νοσηλευτή, πέραν του ότι συνιστά αντιποίηση επαγγέλματος, προσκρούει και στην διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία έκαστος υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του.

5. Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι η εμπλοκή των νοσηλευτών στην διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η από μέρους τους πλήρης πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των νοσηλευομένων ασθενών δημιουργεί μείζον ζήτημα συμβατότητας της εν λόγω πρακτικής με τις ρυθμίσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, General Data Protection Regulation-GDPR).

 Υπενθυμίζεται, ότι η παραβίαση των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τις 25-05-2018, είναι δυνατόν να επισύρει την επιβολή προστίμων ύψους μέχρι και 20.000.000,00 ΕΥΡΩ για τον υπεύθυνο.

6. Σε συνέχεια των ως άνω επισημάνσεων δεν γίνεται να μην σταθούμε σε ορισμένα έγγραφα ιατρών του Θριάσιου, όπως για παράδειγμα ιατρών του Τμήματος ΩΡΛ, του Ουρολογικού Τμήματος, της Γενικής Χειρουργικής Κλινικής και της Ορθοπαιδικής Κλινικής, με ημερομηνία έκδοσης την 6η και την 7η Ιουνίου 2018.

Με τα παραπάνω έγγραφα οι συντάκτες τους – ιατροί επιχειρούν να απευθύνουν εντολές προς τους Προϊσταμένους Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των ως άνω τμημάτων και κλινικών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμιστεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1-2 του ΠΔ 87/1986, «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 10 του Νόμ. 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική.

2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η ιεραρχική ισοτιμία των τριών υπηρεσιών ενός νοσοκομείου, ώστε να μην είναι εφικτή η παροχή εντολών μεταξύ των. Υπ’αυτήν την έννοια δεν νοείται ένας ιατρός να απευθύνει εντολές διοικητικής φύσεως σε νοσηλευτές, ενεργώντας ως ιεραρχικός προϊστάμενός τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου συμφέροντός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

-Να εξαιρεθούν ρητώς οι νοσηλευτές από την διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

-Να ανατεθεί η παραπάνω διαδικασία στην αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα των ιατρών

-Να διαφυλαχθεί η θεσμοθετημένη ιεραρχική ισοτιμία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έναντι της Ιατρικής Υπηρεσίας

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy