Παρεμβάσεις

«Επίδομα Ανθυγιεινής Απασχόλησης»

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15§1 του Νόμου 4024/2011, «εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

Η ως άνω διάταξη ετέθη σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που έλαβε χώρα στις 27-10-2011.

Η κατ’εξουσιοδότηση αυτής προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποίας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι και το ύψος του εν λόγω επιδόματος, καθώς και λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την νόμιμη χορήγησή του, εξεδόθη στις 24-02-2012 (ΚΥΑ υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011), ενώ η ισχύς της άρχεται από 01-05-2012.

Με άλλα λόγια, ενώ η δυνατότητα καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθιερώθηκε νομοθετικώς ήδη από τις 27-10-2011, η εν τοις πράγμασι καταβολή του εν λόγω επιδόματος θα ξεκινήσει από την 1η-05-2012, ήτοι μετά πάροδον έξι (6) μηνών.

Εν προκειμένω χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις:

Η προεκτεθείσα χαρακτηριστική καθυστέρηση των κυβερνώντων στη ρύθμιση των πάσης φύσεως λεπτομερειών για την έναρξη καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης κι ανθυγιεινής απασχόλησης, θίγει υπέρμετρα τους αληθείς δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί σημαντικές έως ανυπόφορες μειώσεις των μηνιαίων εισοδημάτων τους.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι το σύνολο σχεδόν των νομοθετικών διατάξεων, που καθιέρωσαν ή άλλως επέβαλλαν με άκρως αυταρχικό τρόπο τις ως άνω μειώσεις, ίσχυσαν αναδρομικώς, ήτοι η εφαρμογή τους ανέτρεξε σε χρόνο προγενέστερο της θέσεώς τους σε ισχύ, προσβάλλοντας βάναυσα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευομένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων. Αποτέλεσμα της αναδρομικής των ισχύος ήταν και η αναδρομική παρακράτηση από τους μισθούς χιλιάδων εργαζομένων χρηματικών ποσών που είχαν ήδη καλοπίστως εισπράξει.

Στην εξεταζόμενη, ωστόσο, περίπτωση, οι διατάξεις περί καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας όχι μόνον δεν αναπτύσσουν αναδρομική ισχύ, αλλά παραπέμπουν τους δικαιούχους του στο μέλλον !

Προφανώς από την δράση των νυν κυβερνώντων, ελλείπει παντελώς το στοιχείο του ενιαίου μέτρου κρίσεως, δοθέντος ότι οι μεν μειώσεις ενεργούνται αναδρομικώς, η δε χορήγηση θεσμοθετημένου επιδόματος αναβάλλεται για το μέλλον.

Ενόψει των παραπάνω σκέψεων και παρατηρήσεων η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, αιτείται και θεωρεί επιβεβλημένη την ρητή πρόβλεψη περί της αναδρομικής καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους, και δη από την ημερομηνία της δια νόμου θεσπίσεώς του, ήτοι από την 27η-10-2011.

Η πρόταση αυτή απηχεί το πνεύμα της απαιτούμενης κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεί μια τουλάχιστον δίκαιη λύση, εν σχέσει με την επιβολή μιας σειράς οριζόντιων και κοινωνικά εντελώς άδικων μέτρων εις βάρος του κατά τα άλλακυρίαρχου Ελληνικού Λαού

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                    Νικόλαος Ορφανός

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy