Ανακοινώσεις

Επίδομα Θέσης – Διεκδίκηση Διαφοράς

Όπως είναι γνωστό, ήδη από την 1η-01-2016 εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Νόμου 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015), ήτοι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο άρθρο 16 του ως άνω Νόμου προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος θέσης σε όσους υπαλλήλους εκτελούν καθήκοντα που αντιστοιχούν σε θέση ευθύνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση αζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 προβλέπεται η καταβολή μηνιαίου επιδόματος θέσης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ στους Προϊσταμένους Τμημάτων. Η ρύθμιση αυτή φαίνεται, καταρχήν, γενική και καταλαμβάνουσα το σύνολο των Τμηματαρχών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015 εισάγεται εξαιρετική ρύθμιση, δυνάμει της οποίας ειδικώς οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών δικαιούνται μηνιαίου επιδόματος θέσεως ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ εν σχέσει με το σύνολο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια πρωτοφανή δυσμενή διάκριση και άνιση μισθολογική μεταχείριση σε βάρος των Νοσηλευτών που προΐστανται Νοσηλευτικών Τμημάτων. Η εν λόγω διάκριση δεν έχει, μάλιστα, προηγούμενο, δοθέντος ότι διαχρονικά οι Τμηματάρχες Νοσηλευτές αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εξ απόψεως επιδόματος θέσεως με τους υπαλλήλους των υπολοίπων κλάδων που κατείχαν θέση Προϊσταμένου Τμήματος.

Για τον λόγο αυτό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε έντονα ακόμη και πριν από την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου, αλλά και μετά, αναζητώντας, τουλάχιστον, την δικαιολογητική βάση της ως άνω δυσμενούς διάκρισης. Ωστόσο, ουδέποτε υπήρξε κάποια πειστική απάντηση ή εξήγηση εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ή του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως εκ τούτου η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προσανατολίζεται στην προσφυγή ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, προκειμένου να αρθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος του κλάδου των Νοσηλευτών. Ειδικότερα η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προτίθεται να καλύψει για τα μέλη της – Προϊσταμένους Τμημάτων την συνολική δαπάνη για την έγερση αγωγών, με αντικείμενο την αναδρομική διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40) ευρώ. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνει τα έξοδα κατάθεσης της αγωγής, τα έξοδα επίδοσης της αγωγής και την αμοιβή δικηγόρου.

Οι εν λόγω αγωγές θα γίνουν ανά Νοσοκομείο, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με τους περισσότερους Προϊσταμένους. Η δικονομική σκοπιμότητα της επιλογής αυτής ανευρίσκεται εις το ότι η έγερση αγωγών από μεγάλο αριθμό Τμηματαρχών ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή μιας εκ των ως άνω αγωγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την ειδική διαδικασία της δίκης – πιλότου.

Μέσω της οδού αυτής επιταχύνεται κατά πολύ η εκφορά δεσμευτικής δικαστικής κρίσης για όλους τους ενάγοντες, η οποία κατά την συνήθη διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Σημειωτέον, ότι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων μικρότερων Νοσοκομείων, που ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στις πρώτες αγωγές, ουδόλως βλάπτονται, δοθέντος ότι η συγκεκριμένη αξίωση παραγράφεται τον Ιανουάριο του έτους 2018. Κατά συνέπεια, με βάση και την όποια Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα προηγηθεί χρονικώς του σημείου παραγραφής, θα έχουν την δυνατότητα έγερσης της σχετικής αγωγής.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι θα υπάρξει θετική και μαζική ανταπόκριση των μελών της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην παραπάνω πρωτοβουλία, η διοίκηση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ θα καταρτίσει πρόγραμμα επισκέψεων ενημέρωσης στα Νοσοκομεία σε συνεννόηση με τους κατά τόπους αντιπροσώπους του ώστε να δρομολογηθεί η εν θέματι δικαστική διεκδίκηση. Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του θέματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ στο τηλέφωνο 2106469802.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                      Ο Γ. Γραμματέας

            Αριστείδης Δάγλας             Γεώργιος Αβραμίδης 

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy