Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Επίδομα Προϊσταμένων Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» – Δικαστική Δικαίωση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015 περί του νέου ενιαίου μισθολογίου, καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια εντελώς άδικη και δυσμενής διάκριση σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων. Ειδικότερα προβλέφθηκε, ότι στους ως άνω προϊσταμένους θα καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 250 ευρώ, αντί των 290 ευρώ που λαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι τμηματάρχες του δημόσιου τομέα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αντέδρασε άμεσα, επιδιώκοντας την κήρυξη των επίμαχων διατάξεων ως αντισυνταγματικών και δη αντίθετων με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ο αγώνας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δικαιώθηκε πλήρως με την έκδοση σχετικής απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που στο πλαίσιο δίκης – πιλότου (πρότυπης δίκης) έκρινε ως αντισυνταγματικές τις άδικες αυτές διατάξεις και θεώρησε, ότι η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ θα πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων.

Αυτομάτως, λοιπόν, με την έκδοση της ως άνω απόφασης από τον ανώτατο δικαστικό σχηματισμό της χώρας άνοιξε ο δρόμος για την έγερση αγωγών κατά των δημοσίων νοσοκομείων από τους νοσηλευτές – τμηματάρχες με αντικείμενο την αναδρομική και έντοκη καταβολή της μηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ.

Όπως ήταν, δε, αναμενόμενο, όλες οι αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας, που δημοσιεύονται επί των αντίστοιχων αγωγών των προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, έχουν θετική έκβαση, δοθέντος ότι το κρίσιμο νομικό ζήτημα και δη αυτό της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015 έχει ήδη λυθεί κατά τρόπο δεσμευτικό από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα στο πλαίσιο πρότυπης δίκης.

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την αγωγή των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής – Δαφνί, η οποία έγινε δεκτή με την υπ’αριθμ. 15614/2020 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Και η εν λόγω δικαστική απόφαση προφανώς στηρίζεται, κάνει μνεία και επικαλείται την επίμαχη απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ.

Παρά ταύτα, καίτοι το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι λελυμένο, το Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» αποφάσισε να καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης! Εν προκειμένω ήταν παραπάνω από προφανές, ότι η εν λόγω έφεση ήταν απορριπτέα, δοθέντος ότι είναι τουλάχιστον αδιανόητο για τα ελληνικά νομολογιακά δεδομένα ένα Διοικητικό Εφετείο να κρίνει διαφορετικά από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πράγματι, λοιπόν, η έφεση του Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» κατά των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής απερρίφθη με την υπ’αριθμ. 13/2024 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τον πρόσθετο λόγο του απαραδέκτου του άρθρου 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Κατά συνέπεια το Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» προχώρησε στην κατάθεση μιας προδήλως αβάσιμης, αλλά και προδήλως απαράδεκτης έφεσης, με μοναδικό αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και κατ’επέκταση του Ελληνικού Δημοσίου με την επιπλέον τοκοφορία της απαίτησης των εναγόντων – νοσηλευτών, την επιπλέον δικαστική δαπάνη και την επιπλέον αμοιβή δικηγόρου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4683/2020 (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 83), «Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης αποκατέστησε την αδικία σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων. Χαρακτηριστική αποβαίνει η οικεία αιτιολογική έκθεση, που αναφέρει τα ακόλουθα : «Με την υπ’ αρ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης αζ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Η εξαίρεση των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων δεν παρίσταται δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, κατά την οποία το σύστημα αμοιβών, που θεσπίζεται με το νόμο αυτό υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.

Η παρούσα διάταξη είναι επιβεβλημένη και λόγω της απορρέουσας από το Σύνταγμα υποχρέωσης του Κράτους να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και ιδιαίτερα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διαπιστώνουν την αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ομοίως, η εξοικονόμηση πόρων και η αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων εις βάρος των Ν.Π.Δ.Δ των Νοσοκομείων, από την άσκηση βάσιμων αγωγών των δικαιούχων υπαλλήλων».

Με άλλα λόγια το Ελληνικό Κράτος και ο νομοθέτης συμμορφώθηκαν με την απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ ενώ το ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» επέλεξε τον δρόμο της εφέσεως (!), χωρίς να εξοικονομεί πόρους, ούτε να αποφεύγει περιττές δικαστικές διενέξεις. Ως εκ τούτου η άσκηση της ως άνω εφέσεως (η οποία ήδη απερρίφθη όπως ήταν αναμενόμενο) μόνον επιζήμια είναι για το νοσοκομείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εξακριβωθούν οι λόγοι που υπαγόρευσαν την λήψη της συγκεκριμένης άκρως επιζήμιας απόφασης για την κατάθεση έφεσης και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες σε παν εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών της θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως όλο το σκεπτικό της πρωτοφανούς αντι – νοσηλευτικής και αντι – συναδελφικής συμπεριφοράς, τόσο απέναντι στους Προϊστάμενους – Νοσηλευτές από τη Διοίκηση του Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ», όσο και στην αλόγιστη διασπάθιση των χρημάτων του Δημοσίου, η οποία θα είχε αποφευχθεί εάν υπήρχε η χρηστή διοίκηση και η απλή εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας της κείμενης νομοθεσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                           Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy