Ανακοινώσεις

Επείγουσες Μισθολογικές Ρυθμίσεις

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :

Επί του άρθρου τρίτου παρ. 22 ν. 3845/2010

Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου τρίτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αποδοχές και την τυχόν προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε άλλες Υπηρεσίες του ιδίου Τομέα.

Ειδικότερα :

1. Όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-2011 και εφεξής, από Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Τομέα, θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται, όπως προέβλεπαν μέχρι τώρα ειδικές περί τούτου διατάξεις για τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς.

2. Όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως και 31-12-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, από 1-1-2011 η διαφορά αυτή καταργείται και καταβάλλονται πλέον στους υπαλλήλους αυτούς μόνο οι αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάχτηκαν ή μεταφέρθηκαν. Επισημαίνεται ότι η προσωπική διαφορά που καταβλήθηκε το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα εμπίπτει στις μειώσεις του 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.

3. Όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα πριν την 1-1-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, εξακολουθούν να δικαιούνται τη διαφορά αυτή με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων που προβλέπουν τη διατήρησή της, μειωμένη κατά 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.

Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που προβλέπει διατήρηση προσωπικής διαφοράς σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων από και προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α), της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α), του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) κ.λ.π., δεν έχουν ισχύ για τις μετατάξεις ή μεταφορές που γίνονται από 1-1-2010 και εφεξής.

Τέλος, με τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις οριοθετείται ο Δημόσιος Τομέας για την εφαρμογή της παρ. 22 και νοείται αυτός που ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως, από Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Ο.Κ.Α (Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης).

Επί του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 3899/2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, οι όμοιες του άρθρου 3 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α) περί εισοδηματικής πολιτικής εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ́)

Άρθρο τρίτο παρ. 22

«Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής δεν αναζητούνται. Ως δημόσιος τομέας για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, νοείται αυτός που ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως, από Ο.Τ.Α. και Ο.Κ.Α.. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011.».

Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3899/2010

«Στο άρθρο 3 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: “6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για την εισοδηματική πολιτική του έτους 2010 εφαρμόζονται και για την εισοδηματική πολιτική του έτους 2011.”».

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy