Συχνές Ερωτήσεις

Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2085/1992 σε υπαλλήλους, που τοποθετούνται ή μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, εφόσον μετά πενταετή παραμονή δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μία ακόμη δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας μέχρι εμβαδού 50 τ.μ. για τον άγαμο και 70 τ.μ. για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο. Ακολούθως, στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων είναι στην προβληματική περιοχή.

Κατόπιν με το άρθρο 31 του ν. 2470/1997 καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 2085/1992, οπότε συμπεραίνουμε ότι τα προνόμια που χορηγούνται στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματική περιοχή θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου (21-3-1997) και για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων είναι στην προβληματική περιοχή.

Στη συνέχεια η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. Α, 30-5-1997) αναφέρει: «Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2985/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους τακτικούς υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων και νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων βρίσκεται στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για το προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας». Γίνεται δηλαδή φανερό ότι ο Νόμος 2503/1997 επεξέτεινε αναλογικά τα κίνητρα για υπαλλήλους που υπηρετούν ή μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές που θεσπίστηκαν το πρώτον με το ν. 2085/1992, και στους υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων βρίσκεται στις παραμεθόριες περιοχές.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy