Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

ΕΡΩΤΗΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 117 και εκπροσωπείται νομίμως

                                                                                                                                    

Αφορμή για τη σύνταξη και υποβολή του παρόντος είναι η πρακτική που ακολουθείται σε πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, δυνάμει της οποίας ανατίθεται στον ίδιο υπάλληλο η εκτέλεση καθηκόντων, που αντιστοιχούν σε δύο θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων διαφορετικού επιπέδου.

Για παράδειγμα είναι σύνηθες στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» ο ίδιος νοσηλευτής να εκτελεί κατ’ανάθεση ταυτόχρονα με τα καθήκοντα προϊσταμένου νοσηλευτικού τμήματος και τα καθήκοντα προϊσταμένου νοσηλευτικού τομέα.

Κατά την δική μας εκδοχή και ερμηνευτική προσέγγιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ως άνω πρακτική ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί της κείμενης νομοθεσίας.

Στο σημείο, μάλιστα, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η επίμαχη πρακτική ακολουθείται και εφαρμόζεται, ακόμη και όταν δεν καταλείπεται πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ήτοι όταν δεν συντρέχει περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οικείου προϊσταμένου, ώστε να πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός της αναπλήρωσης.

Με άλλα λόγια έχει συμβεί να ανακαλείται η πράξη ανάθεσης καθηκόντων θέσεως ευθύνης σε υπηρετούντα, και πάντως μη απόντα ή κωλυόμενο, προϊστάμενο και τα καθήκοντά του να ανατίθενται σε υπάλληλο που ήδη εκτελεί χρέη προϊσταμένου σε άλλη οργανική μονάδα. Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι ο τελευταίος προϊστάμενος να επιφορτίζεται με την εκτέλεση καθηκόντων, που αντιστοιχούν σε δύο θέσεις ευθύνης, χωρίς, ωστόσο, να έχει παρατηρηθεί προηγουμένως κάποιο κενό σε θέση ευθύνης, που να καθιστούσε επιβεβλημένη την αναπλήρωση.

Συναφώς προβάλλεται, ότι σε μια τέτοια περίπτωση αδυνατούν να τύχουν εφαρμογής και οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 παρ. 8 περίπτωση 14 του Νόμου 3329/2005, σύμφωνα με τις οποίες ο διοικητής του νοσοκομείου, μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων του, αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών. Κι αυτό γιατί οι ως άνω διατάξεις εγκαθιδρύουν την σχετική αρμοδιότητα του διοικητή ενός νοσοκομείου στην περίπτωση που υπάρχει κενή κάποια θέση ευθύνης και μέχρι της πληρώσεως τούτης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται η υπηρεσία Σας, αν είναι κατά νόμο επιτρεπτή η ταυτόχρονη ανάθεση στον ίδιο υπάλληλο καθηκόντων που αντιστοιχούν σε περισσότερες θέσεις ευθύνης, ιδίως όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων είτε του άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, είτε, ειδικώς επί των δημόσιων νοσοκομείων, εκείνων του άρθρου 7 παρ. 8 περίπτωση 14 του Νόμου 3329/2005.

Αναμένοντας για τις δικές Σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                      Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy