Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Εσφαλμένη απόφαση περί της εφαρμογής του Ν.4820/2021 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Η ΠΑ.Σ.Υ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας για την εσφαλμένη απόφαση περί της εφαρμογής του Ν.4820/2021 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 2 του Νόμου 4820/2021 προβλέφθηκε, ότι «Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)». Ως ημερομηνία ορόσημο για την υποχρεωτική λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Παράλληλα, με την παράγραφο 7 του ιδίου ως άνω άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση σε συναρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, προκειμένου «να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης παρέχει ρητώς νομοθετική εξουσιοδότηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου αυτοί να ρυθμίζουν ακόμη και τον χρόνο διενέργειας του εμβολιασμού για τις υπόχρεες κατηγορίες προσωπικού.

Κάνοντας χρήση της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης οι συναρμόδιοι Υπουργοί πράγματι προχώρησαν στην έκδοση της πλέον πρόσφατης υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27-08-2021 κοινής απόφασης (Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ΦΕΚ Β΄ 3959), με τις διατάξεις της οποίας (βλέπε άρθρο 1 παρ. 2) ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι «Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α` 96), στους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α` 74), στους συμβουλευτικούς σταθμούς και θεραπευτικά κέντρα του άρθρου 58 του ν. 4139/2013, στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α` 103), καθώς και στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.50933 υπουργική απόφαση (Β` 3794) η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών της παρ. 7 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων αναμφίβολα προκύπτει, ότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, ενεργώντας κατόπιν ρητής εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου, καθιέρωσε ειδική ρύθμιση για την καταληκτική ημερομηνία (15-09-2021) υποχρεωτικού εμβολιασμού του προσωπικού, που απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999, η οποία εμφανώς διαφοροποιείται από την γενική προθεσμία της 1ης-09-2021. Είναι ομοίως σαφές, ότι η εν λόγω ειδική ρύθμιση, που προέκυψε κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης, σαφώς υπερισχύει της γενικής ρύθμισης του άρθρου 206 του Νόμου 4820/2021.

Κατά συνέπεια ουδέν περιθώριο αμφιβολίας καταλείπεται εν προκειμένω, περί του ότι ειδικώς το προσωπικό των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Νόμου 2716/1999 (δηλαδή Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Πολυδύναμα Ψυχιατρικό Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, οι κινητές Μονάδες, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ιδιωτικές Κλινικές, τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα ή οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, βλέπε άρθρο 4 παρ. 1 του Νόμου 2716/1999), έχει προθεσμία να εμβολιαστεί μέχρι τις 15-09-2021 και όχι μέχρι την 1η-09-2021.

Ως εκ τούτου, προ της παρόδου της ως άνω ημερομηνίας, η έκδοση πράξεων θέσης σε αναστολή άσκησης καθηκόντων σε βάρος του προσωπικού των εν λόγω δομών ψυχικής υγείας αποβαίνει κατά νόμο ανέφικτη, τυχόν, δε, αντίστοιχες πράξεις που ενδεχομένως εκδίδονται τυγχάνουν παράνομες και ακυρωτέες.

Στο ίδιο πνεύμα υπογραμμίζεται, ότι και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24624/01-09-2021 έγγραφο της διοικήτριας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής καταλήγει σε εσφαλμένο συμπέρασμα, κατά το μέρος που ορίζει ότι από την 1η-09-2021 τίθενται σε αναστολή όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου 4820/2021. Κρίνεται, δε, επιβεβλημένη η ορθή επανάληψή του, ώστε να εναρμονίζεται με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                               Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy