Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Εσφαλμένη η πρόσκληση συμμετοχής υπαλλήλων κατηγορίας Δ.Ε. Νοσοκόμων ή επιμελητών Ασθενών στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Επιστημονικού Συμβουλίου στο Γ.Ν. Χανίων

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε έγγραφη καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας, την Διοίκηση της 7ης Υ.Πε Κρήτης και την Διοίκηση του Γ.Ν. Χανίων για την εσφαλμένη πρόσκληση συμμετοχής υπαλλήλων κατηγορίας Δ.Ε. Νοσοκόμων ή επιμελητών Ασθενών στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Επιστημονικού Συμβουλίου στο Γ.Ν. Χανίων

Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Νόμου 3329/2005, «Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. συνιστάται εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο που αποτελείται από: α) …ζ) Έναν Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’, και ελλείψει αυτού έναν Νοσηλευτή ΤΕ ή μαία ή επισκέπτρια υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ’, που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του».

Όπως προκύπτει από τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις, ο Νοσηλευτής ΠΕ, ελλείψει δε αυτού ο νοσηλευτής ΤΕ, ή η μαία, ή η επισκέπτρια υγείας, εκλέγονται ως μέλη του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου κατόπιν ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν μόνον οι Νοσηλευτές και οι Μαίες του συγκεκριμένου Νοσοκομείου.

Εν προκειμένω ο νομοθέτης, κάνοντας λόγο περί εκλογής από τους Νοσηλευτές, αναφέρεται προφανώς στους υπαλλήλους εκείνους, που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, σύμφωνα με τις οποίες, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι το δικαίωμα του εκλέγειν στη διαδικασία ανάδειξης ενός Νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ, ή μιας μαίας, ή μιας επισκέπτριας υγείας, ως μελών του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου, επιφυλάσσεται αποκλειστικώς υπέρ των υπαλλήλων που φέρουν τον νομοθετικώς κατοχυρωμένο επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή και ανήκουν, εντεύθεν, στον κλάδο των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, όπως επίσης υπέρ των υπαλλήλων που ανήκουν στον κλάδο των μαιών. Ουδείς άλλος υπάλληλος νομιμοποιείται να συμμετάσχει στην εν λόγω εκλογική διαδικασία, όπως π.χ. υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ.

Κατά το μέρος, λοιπόν, που η υπ’ αριθμ.πρωτ. 13533/14-05-2024 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αναγνωρίζει το δικαίωμα του εκλέγειν εις όλους τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν στον κλάδο νοσηλευτών και νοσοκόμων, σφάλλει και έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου 3329/2005.

Ομοίως παραγνωρίζεται δια της ως άνω προκήρυξης, ότι ο κλάδος των νοσηλευτών δεν συμπεριλαμβάνει υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι φέρουν διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο και δη αυτόν του Βοηθού Νοσηλευτή, όπως ρητώς κατοχυρώνεται δυνάμει των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 210/2000.

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι από τις διατάξεις του Νόμου 3329/2005 ευχερώς συνάγεται, ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε θέση μέλους του επιστημονικού συμβουλίου δεν απονέμεται σε κανέναν υπάλληλο της κατηγορίας ΔΕ., είτε αυτός ανήκει στη νοσηλευτική υπηρεσία, είτε εις οιανδήποτε άλλη υπηρεσία.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                        Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy