Ανακοινώσεις

Η διαγραφή μας από τα πρωτοβάθμια σωματεία της ΠΟΕΔΗΝ σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τη συμμετοχή μας στις εκλογές για Υπηρεσιακά Διοικητικά Συμβούλια στα νοσοκομεία

Αναφορικά με την εκλογή των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων η ΠΑΣΥΝΟ σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ.6 και 7 του ισχύοντος Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων: «6. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:…… “β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

7. Τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση β` της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ` αριθμ. ΔΙΚΠΡ/ Φ.80/30/8703/ 19.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β`) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Το άρθρο 2 της Υπουργικής αυτής απόφασης προβλέπει:

  1. «Δικαίωμα  να  εκλέγουν  έχουν  οι  υπάλληλοι  όλων  των  κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού  συμβουλίουΟι  υπάλληλοι  οι  οποίοι  κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι  αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό τους  δικαίωμα  στην  υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά.
  2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου  αυτού εκτός αυτών που τελούν  σε  κατάσταση  αυτοδίκαιης  αργίας.   Οι  υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσταση, έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στο  υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά

 Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι δικαίωμα να εκλεγούν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείου έχουν οι υπάλληλοι που:

  1. Ανήκουν στις κατηγορίες ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ
  2. Δεν τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας.
  3. Υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά κλάδο.

 Καμία πρόσθετη προϋπόθεση ή προσόν δεν απαιτείται από την κείμενη Νομοθεσία για την εκλογή σε Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

 Σε καμία περίπτωση δε, η συνδικαλιστική ιδιότητα και η συμμετοχή σε κάθε είδους συνδικαλιστικές οργανώσειςκάθε επιπέδου και είδουςδεν αποτελεί προσόν εκλογιμότητας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 246/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έκρινε συναφές ζήτημα: «όπου ο Νομοθέτης θέλησε- όπως στο άρθρο 159 του ΥΚ- όρισε σαφώς και ρητώς ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να είναι αιρετοί και ρύθμισε λεπτομερώς τη διαδικασία».

Αν επομένως ο Νομοθέτης ήθελε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να έχουν και συνδικαλιστική ιδιότητα, θα το προέβλεπε ρητώς, θεσπίζοντας πρόσθετα κριτήρια για την εκλογή τους και ρυθμίζοντας με πρόσθετες ειδικές διατάξεις τη διαδικασία εκλογής.

2. ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 Το άρθρο 7 παρ 4 του Ν.3329/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα προβλέπει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι πενταμελές για Νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και επταμελές για Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:….  ε) Εναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. ΔΥ1//2007 (ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.35509 ΦΕΚ Β 421 2007) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης :  « Τα αιρετά μέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων (ε) και (στ) της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καθώς και του εδαφίου (δ) της παραγράφου (5) του άρθρου 15 του ν. 3329/2005, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, εκλέγονται ως ακολούθως:… 2. Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του Νοσοκομείου παίρνουν μέρος α) οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) δεν συμμετέχουν όσοι έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν

 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές:

  1.  Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.
  2.  Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα

  Για την εκλογή στο ΔΣ του Νοσοκομείου ο Νόμος απαιτεί να ανήκει ο υποψήφιος στο λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό του Νοσοκομείου, να μην είναι αποσπασμένος και να μην έχει τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα. Καμία άλλη προϋπόθεση δεν τίθεται, ενώ ρητά προβλέπεται ότι μπορούν να είναι υποψήφιοι οι υπάλληλοι όλων των κλάδων.

 Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι η συνδικαλιστική ιδιότητα δεν αποτελεί προσόν ή κριτήριο για την ανάδειξη του αιρετού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείου.

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy