Ανακοινώσεις

Η Θέση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. για την Αυτοαξιολόγηση

Όπως είναι ήδη γνωστό, στις περισσότερες υπηρεσίες του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καταβάλλεται προσπάθεια εκκίνησης και εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης δια της πρόσκλησης των υπαλλήλων, όπως συμπληρώσουν στα σχετικά έντυπα την στήλη της «Αυτοαξιολόγησης».

Ενόψει τούτου η ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει τα ακόλουθα.

Αρχικώς θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 318/1992, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4250/2014, «Κάθε αξιολογούμενος προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων (…). Η βαθμολογία που δίνει ο ίδιος ο αξιολογούμενος στα ουσιαστικά του προσόντα κατουδένα τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία που δίνει ο αξιολογητής του σαυτόν, ούτε επιφέρει οποιοδήποτε άλλο έννομο αποτέλεσμα. Αποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο αξιολογητής της εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του. Μπορεί επίσης ο αξιολογητής να εκτιμήσει, με βάση την αυτοαξιολόγηση, την ανάγκη να καλέσει σε συνέντευξη τον αξιολογούμενο».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω, η συμπλήρωση της στήλης της αυτοαξιολόγησης καίτοι είναι υποχρεωτική για κάθε αξιολογούμενο, κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 18 του ΠΔ 318/1992, ουδεμία έννομη συνέπεια επιφέρει, ούτε και επηρεάζει την τελική βαθμολογία του υπαλλήλου.

Κατά τα λοιπά υπογραμμίζεται, ότι ευθύς εξαρχής η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διατύπωσε την ριζική αντίθεσή της με το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4250/2014, θεωρώντας ότι αυτό ουδόλως ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας δίκαιης, αντικειμενικής και αξιοκρατικής διαδικασίας αξιολόγησης.

Υπ’αυτό το πρίσμα καλούνται οι συνάδελφοι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων, όπως συμπεριλάβουν στο έντυπο της αξιολόγησης δήλωση ρητής επιφύλαξης για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός τους, ένεκα του προδήλως αντισυνταγματικού χαρακτήρα των εφαρμοζόμενων διατάξεων του Νόμου 4250/2014.

Το έντυπο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΝΟ, www.pasyno.gr.

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 20 παρ. 1 εδ. β΄ του ΠΔ 318/1992, «Κάθε διόρθωση ή προσθήκη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, γίνεται με παραπομπή στο περιθώριο και βεβαιώνεται με την υπογραφή του προσώπου που τη συντάσσει». Ενόψει της παραπάνω διάταξης, η προσθήκη της προεκτεθείσας δήλωσης επιφύλαξης είναι καθ’όλα θεμιτή αρκεί να βεβαιώνεται με την υπογραφή του υπαλλήλου που την συντάσσει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας        Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Κάντε κλικ εδώ για την Δήλωση Επιφύλαξης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy