Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Κατάργηση «Ποινής» Μη συμμετοχής σε κρίσεις για τους προϊσταμένους που δεν συμμετείχαν σε Αξιολόγηση

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της ότι ψηφίστηκε τροπολογία στο σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος» με την οποία οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) που προέβλεπαν ότι η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να αξιολογήσει τους υφισταμένους του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει αυτός σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.

Ειδικότερα, το άρθρο 24Α του Νόμου 4369/2016 όριζε: «.. 4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ό5, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26) και του ν. 3584/2007 (Α` 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.»

Το δε άρθρο 121 παρ.1 και 2 Ν.4549/2018,ΦΕΚ Α 105 όριζε: « 1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις…»

Στην τροπολογία αναφέρεται: « Με τις διατάξεις των άρθρων 14 επ. του ν. 4369/2016 (Α’ 33) τέθηκε σε ισχύ ένα αντικειμενικό και αμερόληπτο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ως ουσιώδες προαπαιτούμενο για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και ως εργαλείο ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού προς όφελος της επίτευξης της συλλογικής αποστολής της. Ήδη, το ανωτέρω σύστημα αξιολόγησης, έχοντας συμπληρώσει δύο έτη αποτελεσματικής εφαρμογής, συγκεντρώνει την ευρεία αποδοχή των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω διαδικασία, μετά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του υποστηρικτικού ψηφιακού εργαλείου, διενεργείται πλέον πλήρως ηλεκτρονικά, επιτρέποντας την ασφαλή, έγκαιρη, ακώλυτη και διαφανή ολοκλήρωση αυτής, με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου προ βλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του, οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) καταργούνται. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο»

Κατά συνέπεια η αξιολόγηση των υφισταμένων δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy