Παρεμβάσεις

Καταγγελία ΠΑΣΥΝΟ στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Download PDF

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενεργώντας κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου 2472/1997 περί των αρμοδιοτήτων της Αρχής, επιθυμεί δια της παρούσης να θέσει υπόψη της Αρχής ορισμένα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, τα οποία χρήζουν έρευνας και αξιολόγησης, προκειμένου να καταδειχθεί αν υπήρξε παραβίαση των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 περί της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου (ΣΥ.Κ.Ν.Ε), εκπροσωπούμενο εν προκειμένω νομίμως από το διοικητικό του συμβούλιο, εντόπισε- άγνωστο με ποιες μεθόδους- τους νοσηλευτές που ανήκαν ταυτόχρονα στον Σύλλογο Νοσηλευτών Έβρου (ΣΥΝΟ Έβρου) και στον ΣΥ.Κ.ΝΕ, ανηύρε τα στοιχεία τους, συνέταξε επιστολή οπού τους καλούσε να επιλέξουν να μείνουν μόνο μέλη του ΣΥ.Κ.Ν.Ε, με καταληκτική ημερομηνία μάλιστα την 20/9/2010 (ήτοι τάσσοντας προθεσμία) και τους την παρέδωσε προσωπικά στον χώρο εργασίας τους.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται, ότι ο ΣΥΝΟ Έβρου αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος της νυν καταγγέλλουσας ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Εν προκειμένω είναι γεγονός, ότι τα στοιχεία των μελών του ΣΥΝΟ- Έβρου, οι αιτήσεις τους, οι υπεύθυνες δηλώσεις τους, τα έγγραφα δυνάμει των οποίων αιτούνται την παρακράτηση ορισμένου ποσού από τις μηνιαίες αποδοχές τους, φυλάσσονται αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία του ΣΥΝΟ- Έβρου, ενώ η κατάσταση των μελών, που μεταβάλλεται συνεχώς, τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, σε λογιστικά φύλλα (XCEL) από τον Γραμματέα του ΔΣ της οργάνωσης, σε κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παράλληλα, στοιχεία των μελών του ΣΥΝΟ- Έβρου τηρούνται στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων από τα οποία μισθοδοτούνται τα μέλη της, δεδομένου ότι ο ΣΥΝΟ- Έβρου διαβιβάζει στις Υπηρεσίες αυτές τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις για την πραγματοποίηση της παρακράτησης του ποσού της συνδρομής τους από το ποσό του μισθού τους.

Από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Ν. 2472/1997, προβλέπεται στο άρθρο 2:  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:  α) “Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. “β. “Ευαίσθητα δεδομένα”, τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις  προσώπων. (……)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ιδίου Νόμου: «Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.».

Στο άρθρο 22 παρ. 4 του ιδίου Νόμου θεμελιώνεται η ποινική ευθύνη του παραβάτη του Νόμου και ορίζεται ότι: «Όποιος  χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική  ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις

Στο άρθρο 23 του ιδίου Νόμου προβλέπονται τα σχετικά με την υποχρέωση σε αποζημίωση και συγκεκριμένα «1. Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον.  2. Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ` ελάχιστο στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια. Η χρηματική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη»

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι η συμπεριφορά των μελών του ΔΣ του ΣΥΚΝΕ (αναφορικά με την κτήση, κατοχή και περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση) συνιστά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, είναι αδιαμφισβήτητο, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, ότι η συμμετοχή σε συνδικαλιστική δράση αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.  Η λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών, η επεξεργασία, μετάδοση, ανακοίνωση τους και το γεγονός ότι κατέστησαν γνωστά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα από τα μέλη του ΣΥΚΝΕ στοιχειοθετεί τόσο την ποινική τους ευθύνη για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όσο και υποχρέωση αστικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης των προσώπων τους οποίους αφορούν τα δεδομένα αυτά.

Ενόψει των ανωτέρω επισημάνσεων σας παρακαλούμε όπως επιληφθείτε της παρούσης υποθέσεως – καταγγελίας, ενώ σας δηλώνουμε ότι παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αποστολή περαιτέρω στοιχείων.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy