Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Καταγγελία για τη μετακίνηση ειδικευμένης Νοσηλεύτριας από τμήμα απόλυτα συναφές με την ειδικότητά της (ΤΕΙ) σε τμήμα μη σχετικό με την ειδικότητά της που απαιτεί ειδικά προσόντα στελέχωσης (ΜΕΘ), στο Γ.Ν. Αγρινίου

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας, την 6η Υ.Πε. και τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αγρινίου, σχετικά με τη μετακίνηση ειδικευμένης Νοσηλεύτριας από τμήμα απόλυτα συναφές με την ειδικότητά της (ΤΕΙ) σε τμήμα μη σχετικό με την ειδικότητά της που απαιτεί ειδικά προσόντα στελέχωσης (ΜΕΘ).

Αναφορικά με τη μετακίνηση Νοσηλεύτριας ειδικευθείσας στην Δημόσια Υγεία-Κοινοτική Νοσηλευτική από το ΤΕΙ στη ΜΕΘ, ως η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτών του ΕΣΥ με πρωταρχική υποχρέωση την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στην υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.11525/23-2-2023 εγκύκλιο της Αν. Υπουργού  Υγείας, αναφορικά με τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, αναφέρεται: «Ι.4.3. Νοσηλευτές: Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες της εντατικής θεραπείας αποτελούν πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει επιπλέον εκπαίδευση στην εντατική και επείγουσα ιατρική.».

Στην υπ’ αριθ. Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/21-9-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι για την επιλογή στο πρόγραμμα της ειδικότητας Δημόσιας Υγείας απαιτείται: «Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να υπηρετήσει σε δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ ή Δομές Δημόσιας Υγείας πέντε (5) τουλάχιστον έτη».

Στο άρθρο  58 του Νόμου 4690/2020 προβλέπεται « Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης. 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, για την παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας συστήνονται οι ακόλουθες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της νοσηλευτικής επιστήμης:

«α) ειδικότητες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας, γεροντολογικής νοσηλευτικής, επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, …»

Σύμφωνα  με  το άρθρο 9 της Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/30-6-2020 απόφασης του  του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας: «Γνωστικό αντικείμενο και κατανομή του χρόνου για την Ειδικότητα της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Κύριος σκοπός της ειδικότητας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους νοσηλευτές ώστε α) να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού στο πλαίσιο της αποστολής της Δημόσιας Υγείας (ΔΥ),β) να παρέχουν ποιοτική και αποτελεσματική νοσηλευτική φροντίδα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Κοινότητα. Οι παραπάνω σκοποί θα επιτευχθούν μέσα από τη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση σε δομές ΠΦΥ στην Κοινότητα βάσει τεκμηρίων, καθώς και με τη συμβολή στην παραγωγή νέων γνώσεων με την ενεργητική συμμετοχή των ειδικευόμενων κοινοτικών νοσηλευτών στην έρευνα, που αφορά σε όλες τις υπηρεσίες ΠΦΥ και ΔΥ.

Επιμέρους στόχοι είναι οι Νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής να είναι ικανοί να: – Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς προσδιοριστές της υγείας με σκοπό το σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν την προστασία και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της νόσου. – Να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας (πρόληψης και προαγωγής της υγείας, διάγνωσης, θεραπείας, υποστήριξης και αποκατάστασης) στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, με στόχο στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων και των διαφόρων πληθυσμών. – Κατανοούν τη σημασία ανίχνευσης των αναγκών υγείας της κοινότητας, της οικογένειας, των ατόμων, της επίδρασης των κοινωνικών, διαπολιτισμικών, οικολογικών προβλημάτων, των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία, της σημασίας του ορθού προγραμματισμού και της παροχής υπηρεσιών αγωγής, πρόληψης, προαγωγής και διατήρησης της υγείας, της ολοκληρωμένης ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών στην κοινότητα, των οποίων η νόσος δεν ανταποκρίνεται σε ριζική θεραπευτική αγωγή μέσω της επίτευξης καλύτερης ποιότητας ζωής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. – Προάγουν την υγεία του πληθυσμού ευθύνης τους, σε οποιοδήποτε πλαίσιο (Κέντρο Υγείας, σχολεία, χώρους εργασίας, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σπίτι, κ.λπ.). – Συμμετέχουν ενεργά στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας και να συμβάλλουν στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. – Εκτιμούν τις ανάγκες, να σχεδιάζουν και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ` οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύουν τους φροντιστές των ασθενών. – Διαχειρίζονται και να παρακολουθούν ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας στην ΠΦΥ. – Αναλαμβάνουν της εκπαίδευση των ασθενών με στόχο της βελτίωση της αυτοφροντίδας, την προαγωγή της αυτοδιαχείρισης, την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη θεραπευτική αγωγή. – Συμβάλουν στην συστηματική παρακολούθηση και απόκριση σε κινδύνους υγείας και έκτακτες καταστάσεις. – Συμμετέχουν στην προστασία της υγείας, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας, της ασφάλειας τροφίμων. – Συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι θεμελιώδης στόχος των προγραμμάτων ειδικοτήτων είναι η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ του Νοσηλευτή και η κτήση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων προς συγκεκριμένη κατεύθυνση ειδίκευσης, με προφανή τελικό σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτών στην πράξη κατά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και όχι η άνευ πρακτικής αξίας θεωρητική γνώση. Αυτός είναι και ο λόγος που στα νέα προγράμματα ειδικοτήτων δόθηκε μεγάλο βάρος στην κλινική πρακτική των ειδικευομένων.

Αναφορικά δε με τους ήδη υπηρετούντες μόνιμους Νοσηλευτές, επελέγησαν από την Υπηρεσία τους με συγκεκριμένη διαδικασία και δαπανήθηκε χρόνος και χρήμα, προκειμένου να αποκτήσουν τη συγκεκριμένη γνώση και να την αξιοποιήσουν σε συγκεκριμένα Τμήματα, με τελικό σκοπό την παροχή ποιοτικότερης νοσηλευτικής φροντίδας και του βέλτιστου των παρεχομένων υπηρεσιών. Όπως ακριβώς αναφέρει ο ΝΟΜΟΣ: στόχος είναι η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ νοσηλευτική φροντίδα και σε αυτόν και μόνο κατατείνουν τα απαιτητικά προγράμματα ειδικοτήτων, με τη Διοίκηση να οφείλει να αποτελεί το μέσον και όχι το εμπόδιο για την αξιοποίηση των προσόντων των υπαλλήλων.

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 παρ. 1 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: «Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της».

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια να μετακινεί εντός της ιδίας Αρχής (ήτοι εντός του Νοσοκομείου) τον υπάλληλο, σε θέση ανάλογη του κλάδου, της ειδικότητος και των καθηκόντων του, με γνώμονα την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Κατά την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας του Διοικητή, πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψιν οι περιστάσεις και υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και  όλες οι ειδικές διατάξεις (δεν είναι δόκιμος ο όρος «νομοθεσίες») από τη συνολική ανάγνωση και ερμηνεία των οποίων προκύπτουν ειδικές υποχρεώσεις για τη Διοίκηση, με σεβασμό στους στόχους που ο Νομοθέτης και το αρμόδιο Υπουργείο έχουν θέσει αναφορικά με κάθε νέο θεσμό και πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης και της αξιοκρατίας, και με γνώμονα τη ορθή και αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάγκη αξιοποίησης των ειδικών προσόντων και γνώσεων του ειδικευμένου Νοσηλευτή και κυρίως λόγω της ρητής νομοθετικής επιταγής για την αξιοποίηση της ειδικότητας προς την επίτευξη αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας, σύμφωνα με το επίσης ρητά προβλεπόμενο γνωστικό αντικείμενο και στόχους κάθε προγράμματος, είναι επιβεβλημένο ο υπάλληλος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ειδικότητας να τοποθετείται και να υπηρετεί  σε Τμήμα στο οποίο μπορεί αξιοποιηθούν στο έπακρο οι γνώσεις και η εξειδίκευσή του και να αποδώσει τα μέγιστα.

Επιπροσθέτως, είναι μη νόμιμη και αντικείμενη στην συνταγματική επιταγή για την προστασία της δημόσιας υγείας του άρθρου 21 παρ.3 Συντάγματος η μετακίνηση στη ΜΕΘ νοσηλευτών χωρίς σχετική εκπαίδευση και εμπειρία.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ρητή υποχρέωση υπηρέτησης των ειδικών Νοσηλευτών σε τμήμα σχετικό με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους και πρέπει οι  Νοσηλευτές που έχουν αποκτήσει τον τίτλο του ειδικού Νοσηλευτή να τοποθετούνται ή μετακινούνται μόνο σε Τμήματα ή Μονάδες αντίστοιχες με την ειδικότητα που έχουν αποκτήσει.

Δεδομένης δε της αντίθεσης της απόφασης μετακίνησης Νοσηλεύτριας ειδικευθείσας στην Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική από το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, τμήμα κατεξοχήν παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο σύνολο των διατάξεων σχετικά με τις νοσηλευτικές ειδικότητες (του άρθρου 30 του ΥΚ μη έχοντος σχέση με τις μετακινήσεις αλλά με τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητας του υπαλλήλου που έτσι και αλλιώς συντρέχει για κάθε νοσηλευτή που ασκεί νοσηλευτικά καθήκοντα) αλλά και λόγω της ουσιαστικής ματαίωσης των στόχων του προγράμματος ειδικότητας δια της απόφασης αυτής, είναι επιβεβλημένη η άμεση ανάκλησή της και αυτό σας καλούμε να πράξετε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy