Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Καταγγελία – Διαμαρτυρία για πρόδηλες παραβάσεις της νομοθεσίας στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, προς εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4551/5-3-2020 απόφασης της Διοικήτριας του  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», με θέμα: «Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων και Μετακίνηση Υπαλλήλων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας», η οποία καταδεικνύει επικίνδυνη άγνοια της Νομοθεσίας, ανεπίτρεπτη για στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ο ορισμός ως αναπληρωτών Προϊσταμένων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε Τμήματα αμιγώς Νοσηλευτικά, ήτοι στο Χειρουργικό – Ογκολογικό και στο Κέντρο Προληπτικού Ελέγχου υπαλλήλων κατηγορίας  Τ.Ε. κλάδου Τ.Ε. Μαιευτικής.

Η απόφαση αυτή, μη αναμενόμενη από την νέα Διοίκηση έχει εκδοθεί ανεξηγήτως, με προφανή εξυπηρέτηση άλλου είδους σκοπιμοτήτων, κατά παράβαση της Νομοθεσίας και είναι προδήλως παράνομη και άμεσα ανακλητέα. Προσβάλει δε, αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των μελών μας  και παρέχει «προνόμια» σε κατηγορία υπαλλήλων που δεν τα δικαιούνται, καθό μέρος ορίζονται ως Αναπληρώτριες Προϊστάμενες Τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ξεκάθαρα και πρόδηλα νοσηλευτικών, μαίες και όχι Νοσηλευτές/-τριες όπως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ προβλέπεται στο Νόμο για τα Νοσηλευτικά Τμήματα.

Η παραπάνω τακτική αποτελεί δε αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων.

Ως η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Ι. Η απόφαση αυτή πάσχει νομιμότητας λόγω ορισμού ως αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε υπάλληλους κατηγορίας ΤΕ Μαιευτικής σε αντίθεση με τις προβλέψεις της κείμενης Νομοθεσίας, που σαφώς κάνουν λόγο για «Νοσηλευτές» και η Διοίκηση όφειλε να το γνωρίζει.

Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 103§1 του Νόμου 2071/1992 «θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐστανται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως.»

Το άρθρο 124 του Νόμου 4600/2019 προβλέπει: «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει με σαφήνεια ότι οι θέσεις  Προϊσταμένων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσηλευτικών Τμημάτων (όπως αυτά που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση) καταλαμβάνονται αποκλειστικά από υπαλλήλους που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόμου 1579/1985, ήτοι μόνον από  Νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ.

Οι μαίες και οι μαιευτές έχουν δικαίωμα κατάληψης θέσεων ευθύνης μόνο στα μαιευτικά τμήματα και ο ορισμός τους ως Αναπληρωτών Προϊστάμενων Νοσηλευτικών Τμημάτων προκαλεί αν μη τι άλλο απορία ως προς το σκοπό που εξυπηρετεί.

ΙΙ. Η απόφαση αυτή εξεδόθη χωρίς εισήγηση της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά παράβαση της υπ’ αριθ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189 Υπουργικής απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.  (ΦΕΚ Β 5622/2018), γεγονός που δείχνει ότι η Διοικήτρια δρα αυθαίρετα, υποτιμώντας το νοσηλευτικό κλάδο.

Στο άρθρο 2 της απόφασης προβλέπεται: « Ι. α) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου. Επιβλέπει και συντονίζει μέσω των Τομεαρχών της Ν.Υ. και των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των ληπτών υπηρεσιών υγείας και την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων και λοιπών υπηρεσιών υγείας ευθύνης του/της… γ) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνιστά την ανώτερη διοικητική θέση ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Αναλαμβάνει αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Οργανισμό του κάθε Νοσοκομείου καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα του/της έχει εκχωρηθεί με διάταξη νόμου ή άλλη απόφαση. Αναλαμβάνει:

 1. Τον στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύμφωνα με την πολιτική υγείας της υγειονομικής μονάδας.

..7. Τη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή, τον Αναπληρωτή Διοικητή και τους Διευθυντές των άλλων υπηρεσιών, στα πλαίσια της αντιπροσώπευσης στα ανώτερα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την επίτευξη των στόχων της Διοίκησης και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υγειονομικής μονάδας.

..9. Τη μέριμνα για την άρτια στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας».

Την αρμοδιότητα για τη διαχείριση και ορθή αξιοποίηση του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει, όπως σας είναι γνωστό, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η απόφαση ορισμού Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας χωρίς εισήγηση ή γνώμη της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει εκδοθεί κατά παράβασή και αυτής της Απόφασης.

Από τα ανωτέρω, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι δεν υφίσταται ΝΟΜΙΜΗ δυνατότητα ορισμού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών ως  Προϊσταμένων Νοσηλευτικού Τμημάτων (ή Αναπληρωτών Προϊσταμένων) χωρίς εισήγηση της ΔΝΥ και η ανωτέρω απόφαση της Διοικήτριας είναι παράνομη και αυθαίρετη.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ: 

Διαμαρτυρόμαστε για την παραβίαση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και την αυθαίρετη και παράνομη προσβολή των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών και σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής και την αποκατάσταση της νομιμότητας και παύσετε την αδικαιολόγητη και μη σύννομη προσβολή των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών, ευνοώντας χωρίς έρεισμα άλλη κατηγορία υπαλλήλων.

Καλούμε δε το θεματοφύλακα της νομιμότητας των φορέων παροχής υγείας της 4ης ΔΥΠΕ όπως άμεσα δράσει ελεγκτικά κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3329/2005 (κάτι που έδει ήδη να έχει συμβεί) και αποκαταστήσει άμεσα την αδικία κατά των Νοσηλευτών. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                                    ΤζαννήςΠολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy