Παρεμβάσεις

Καταγγελία Κέντρου Υγείας Κιάτου Κορινθίας

Download PDF

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελεύ,

Ο λόγος σύνταξης και αποστολής προς υμάς της παρούσης καταγγελίας είναι η παντελής αδιαφορία παντός αρμοδίου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κέντρου Υγείας Κιάτου Κορινθίας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από πλήθος σχετικών δημοσιευμάτων που επισυνάπτουμε, στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας χρέη ακτινολόγου εκτελεί ο συντηρητής – θερμαστής του ακινήτου, ήτοι άτομο εντελώς ανειδίκευτο και ακατάλληλο για την εν λόγω απασχόληση.

Η ως άνω ακολουθούμενη πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία του συγκεκριμένου υπαλλήλου, όσο και των ασθενών, λόγω μη τήρησης των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Παράλληλα, ο χειρισμός των ακτινολογικών μηχανημάτων από ανειδίκευτο υπάλληλο, πέραν των κινδύνων για την δημόσια υγεία, συνιστά και αντιποίηση επαγγέλματος.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει ήδη αναδείξει το επίμαχο ζήτημα δια της αποστολής προς τον Υπουργό Υγείας του υπ’αριθμ.πρωτ. 455/17-09-2010 εγγράφου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ή η ελάχιστη ευαισθητοποίηση των αρμοδίων.

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε όπως επιληφθείτε της υποθέσεως ταύτης προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ενδεχόμενο καταλογισμό ποινικών ευθυνών παντός εμπλεκομένου προσώπου.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy