Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την Υποβάθμιση της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο Γ.Ν. Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας

Με αφορμή την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αριθ.  πρωτ. 8328/29-7-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή της Ν.Μ. Νάουσας με την οποία πραγματοποιείται αιφνιδίως σωρεία μετακινήσεων και επί τη βάσει διαφόρων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς τους αρμόδιους φορείς, για την πλήρη απαξίωση του θεσμού της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Με αφορμή την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αριθ. πρωτ. 8328/29-7-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή της Ν.Μ. Νάουσας με την οποία πραγματοποιείται αιφνιδίως σωρεία μετακινήσεων και επί τη βάσει διαφόρων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο των οποίων λάβαμε γνώση, έχοντας σχετική θεσμική και καταστατική υποχρέωση, ως η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, δε μπορούμε παρά να καταγγείλουμε την πλήρη απαξίωση του θεσμού της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που είναι πασίδηλη με μια απλή ανάγνωση της- αν μη τι άλλο «παράξενης» από άποψη χρονικής συγκυρίας- ριζικής αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

 1. Δεν είναι δυνατόν να μην παρατηρήσουμε ότι από την απόφαση απουσιάζει παντελώς από τα στοιχεία και έγγραφα που ελήφθησαν υπόψιν για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου αριθμού μετακινήσεων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η εισήγηση/γνώμη ή η επίκληση έστω ενός εγγράφου της…. Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της καθ΄ύλην αρμόδιας υπαλλήλου που βρίσκεται στην κορυφή της νοσηλευτικής ιεραρχίας (!!!).

Από το σώμα της απόφασης προκύπτει ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς λαμβάνονται αποφάσεις για το νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και τη νοσηλευτική υπηρεσία χωρίς καν να ζητηθεί η γνώμη του καθ’ ύλην αρμοδίου Διευθυντή.

Όλες οι μετακινήσεις και οι τοποθετήσεις του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έγιναν, σύμφωνα με το ίδιο το έγγραφο και όσα λήφθηκαν υπόψιν, μόνο από τον Αν. Διοικητή χωρίς καμία εισήγηση ή γνώμη από την καθ΄ύλην αρμόδια Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που προβλέπεται ρητά στο Νόμο και αποτελεί καθημερινή πρακτική σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, καθώς εκείνη κατά τεκμήριο τελεί σε πλήρη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού, των προσόντων και της κατάστασης εκάστου υπαλλήλου, αλλά και των συγκεκριμένων αναγκών κάθε νοσηλευτικού τμήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, «ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου… 8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και αιτήματα των Υπηρεσιών και του προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα.»

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και είναι οι ακόλουθες: « α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών. δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού. ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων. ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών. η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.».

Στη δε υπ’ αριθ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189 ΦΕΚ Β 5622 2018 απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας περιγράφονται τα καθήκοντα του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθιερωμένα στην πράξη επί σειρά ετών. Ειδικότερα προβλέπεται:

«Ι. α) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου. Επιβλέπει και συντονίζει μέσω των Τομεαρχών της Ν.Υ. και των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των ληπτών υπηρεσιών υγείας και την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων και λοιπών υπηρεσιών υγείας ευθύνης του/της.

β) Έργο του/της Διευθυντή -τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους Τομεάρχες και τους Προϊσταμένους των Νοσηλευτικών Τμημάτων, είναι η παροχή ποιοτικής Νοσηλευτικής / Μαιευτικής Φροντίδας και η συνεχής βελτίωση της, ο άρτιος προγραμματισμός και συντονισμός των νοσηλευτικών υπηρεσιών και ο έλεγχος της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας τους….

γ) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνιστά την ανώτερη διοικητική θέση ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Αναλαμβάνει αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Οργανισμό του κάθε Νοσοκομείου καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα του/της έχει εκχωρηθεί με διάταξη νόμου ή άλλη απόφαση. Αναλαμβάνει:

 1. Τον στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύμφωνα με την πολιτική υγείας της υγειονομικής μονάδας.
 2. Τον καθορισμό της φιλοσοφίας, των αξιών και των σκοπών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
 3. Τον διοικητικό έλεγχο όλων των Νοσηλευτικών Τομέων.
 4. Την εποπτεία και αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 5. Την αξιολόγηση και την εισήγηση αλλαγών στον τρόπο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών των Τμημάτων μετά από εισήγηση των Προϊστάμενων των Τμημάτων και των Τομεαρχών της Ν.Υ.
 6. Την ενθάρρυνση της διακίνησης ιδεών και την εισαγωγή καινοτομίας μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο αξιολόγησης και εφαρμογής.
 7. Τη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή, τον Αναπληρωτή Διοικητή και τους Διευθυντές των άλλων υπηρεσιών, στα πλαίσια της αντιπροσώπευσης στα ανώτερα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την επίτευξη των στόχων της Διοίκησης και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υγειονομικής μονάδας.
 8. Την υλοποίηση των στόχων της Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη Νοσηλευτική Διεύθυνση.
 9. Τη μέριμνα για την άρτια στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας».

 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες του/της Διευθυντή -τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διακρίνονται σε κλινικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές. Ειδικότερα, αυτές περιλαμβάνουν: «….

 1. Την άσκηση αποτελεσματικής Νοσηλευτικής Διοίκησης και τον έλεγχο Ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών διαμέσου:

α) Εφαρμογής των επαγγελματικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την περιγραφή των θέσεων εργασίας τους, για τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,

β) θέσπισης δεικτών αποτελεσματικότητας, ποιότητας και εφαρμογής των διαδικασιών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της υγειονομικής μονάδας,

γ) αποτελεσματικού συντονισμού και εποπτείας των Νοσηλευτικών Τομέων,

δ) προγραμματισμού και ελέγχου των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών,

ε) θέσπισης κανόνων λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,

στ) θέσπισης κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας,

 1. Την εισήγηση τοποθετήσεων – μετακινήσεων για τη στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τα διεθνή πρότυπα – Δείκτες στελέχωσης

β) Τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας και την κείμενη νομοθεσία.

γ) Την κάλυψη σύγχρονων και προβλεπόμενων αναγκών, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των εκτάκτων.

Για την επίτευξη τους εισηγείται στο Διοικητή τοποθετήσεις – μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού

 1. Την εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς

α) Για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών

β) Για την αντιμετώπιση απρόσμενων συμβάντων

γ) Για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.

 1. Τον προσδιορισμό και την εφαρμογή των στόχων της Νοσηλευτικής Πολιτικής, …».

Δια της παντελούς επομένως αγνόησης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (όπως αυτή προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο) καταστρατηγείται ο Νόμος και παρατηρείται σαφής απαξίωση του θεσμού του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ολοσχερής απαξίωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, την οποία δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε διαμαρτυρόμενοι για τέτοιου είδους απολυταρχικές και συγκεντρωτικού χαρακτήρα ενέργειες που κάθε άλλο συμβατές με τα σύγχρονα μοντέλα δημόσιας διοίκησης είναι.

Η δε λήψη αποφάσεων που αφορούν άμεσα τη Νοσηλευτική Υπηρεσία χωρίς ο αρμόδιος Διευθυντής να κληθεί να ασκήσει τις νόμιμες αρμοδιότητες του, θέτει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και σεβασμού της διοικητικής ιεραρχίας.

Με μεγάλη μας θλίψη διαπιστώνουμε ότι μετά από 30 και πλέον έτη ισχύος της νομοθεσίας για την οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ισοτιμία και αυτοτέλεια των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εγγράφως παραγκωνίζεται και δεν αντιμετωπίζεται ως η επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου αυτής, με καθήκον το στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της, όπως προβλέπει ο ΝΟΜΟΣ!

 1. Λόγω της μακράς πείρας μας στη νοσηλευτική καθημερινότητα, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η ήμερα και η ώρα της ανάρτησης της απόφασης (Παρασκευή, 29/07/2022 13:35:03), ώρα κατά την οποία είθισται να έχουν συνταχθεί και καθοριστεί τα προγράμματα του προσωπικού για το επόμενο χρονικό διάστημα με βάση το τμήμα στο οποίο υπηρετούν. Η δε χρονική στιγμή της χορήγησης κανονικών αδειών προκαλεί σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την υλοποίηση της απόφασης και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας χωρίς σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων (πχ δια ενδεχόμενης ανάκλησης ή μεταβολής αδειών).
 2. Απορίας άξιον είναι επίσης πως δε γίνεται καμία αναφορά στη Νοσηλευτική Επιτροπή (δεν υπάρχει επίκληση κάποιου σχετικού εγγράφου), δεδομένου ότι 24 το σύνολο μετακινήσεις δε μπορεί παρά να θεωρηθούν εκ βάθρων μεταβολή στο ανθρώπινο δυναμικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και πολύ σοβαρή αλλαγή σε αυτό, και η γνώμη του μόνο «συμβουλευτικού οργάνου της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέματα», κρίνεται παραπάνω από απαραίτητη.
 3. Η παντελής έλλειψη αναφοράς στο χρονοδιάγραμμα ισχύος της απόφασης, δεδομένης της σύνταξης των προγραμμάτων εργασίας καθώς επρόκειτο για Παρασκευή, πώς διασφαλίζεται ότι δε να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας δικαίου και να θέσει σε διακινδύνευση την ομαλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας χωρίς πρόκληση αναστάτωσης στο προσωπικό; Επειδή μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, καθώς η απόφαση ουδέν αναφέρει, αν αυτή ως διοικητικό έγγραφο με εκτελεστότητα είναι εφαρμοστέα από την επόμενη ημέρα (δεδομένης της λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση), πότε και από ποιον υπάλληλο έγιναν όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στα προγράμματα και πώς τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση και διαταραχή στην ομαλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας; Εργάστηκαν άραγε κάποιοι υπάλληλοι υπερωριακά για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτεί για την πλήρη εφαρμογή της μια τέτοιας «έκτασης» απόφαση εκδοθείσα Παρασκευή μεσημέρι, με καταβολή έκτακτων κονδυλίων υπερωριών (ενώ όλοι γνωρίζουμε τη διαδικασία προέγκρισης του νόμου 4354/2015 και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων που δεν αφήνουν τέτοια περιθώρια);
 4. Αναφορικά με τα Τμήματα στα οποία απαιτείται ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση και δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην απόφαση καμία σχετική μνεία, δημιουργείται απορία, περί του αν έχει τηρηθεί η ειδική Νομοθεσία στελέχωσης και σχετικά με το αν οι μετακινούμενοι στα Τμήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικά προσόντα (π.χ. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Αναισθησιολογικό) πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές εξειδίκευσης και εκπαίδευσης, με γνώμονα την ασφαλή παροχή νοσηλευτικής φροντίδας.
 5. Δεδομένης της παντελούς έλλειψης οποιασδήποτε αναφοράς στα προσόντα των μετακινούμενων και της ανάθεσης πολλών καθηκόντων «Υπευθύνου», έχουν άραγε τηρηθεί τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου με λήψη υπόψιν των συνολικών προσόντων των δικαιούμενων να ασκήσουν καθήκοντα ευθύνης υπαλλήλων;
 6. Υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη υλοποίησης της απόφασης χωρίς να τεθεί σε διακινδύνευση η ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, ενόψει και της εφαρμογής των εντύπων του Ο.ΔΙ.Π.Υ. και της ηλεκτρονικής καταγραφής, όταν τόσο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μετακινείται και δη χωρίς να γνωρίζει από πότε; Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να μην «τιναχτεί» το σύστημα στον αέρα με τελικό αποδέκτη της αναστάτωσης αυτής τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας;
 7. Αναφορικά τέλος με την τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένης λόγω κένωσης της θέσης λόγω συνταξιοδότησης (στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων- σχετ. 7 της απόφασης), αυτή δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Αν. Διοικητή κατά τα οριζόμενα από την υπ’ αρίθ. 1628/7-10-2020 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας περί χορήγησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας Μονάδα Νάουσας (ΦΕΚ 4601/τ.Β’/19-10-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθ. 1796/4- 11-2020 (ΦΕΚ.5037/τ.Β’./13-11-2020) της οποίας γίνεται επίκληση στην ίδια την απόφαση. Η απόφαση αυτή όπως ισχύει σήμερα προβλέπει την ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αν. Διοικητή και όχι την ΑΠΟΦΑΣΗ για την «τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων της Μονάδας του», έννοιες απόλυτα διακριτές στη δημόσια διοίκηση. Κατά συνέπεια η ως άνω απόφαση καθό μέρος αναθέτει καθήκοντα Προϊσταμένης είναι ανυπόστατη ελλείψει νόμιμης αρμοδιότητας, άλλως άκυρη ελλείψει τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και έχει εκδοθεί σε αντίθεση με τις νομοθετικές προβλέψεις.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται η μη τήρηση της νομιμότητας αλλά και η πλήρης ανασφάλεια και αναστάτωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από την ενδεχόμενη υλοποίηση της απόφασης αυτής, με ταυτόχρονη αδικαιολόγητη παράκαμψη και αγνόηση της ΔΝΥ σε κρίσιμα και νευραλγικά για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία ζητήματα.

Επειδή έχει παραβιαστεί η Νομοθεσία σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΔΝΥ, αλλά και η αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημα τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης, της αρχής της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

Επειδή τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές, απαξιωτικές του θεσμικού ρόλου του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δε μπορεί να μένουν αναπάντητες.

Επειδή έχουμε θεσμική υποχρέωση προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών που θίγονται ποικιλοτρόπως από αιφνίδιες ενέργειες και θα κληθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ασθενή σε συνθήκες αναστάτωσης και πλήρους ανασφάλειας.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και η απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΔΝΥ, προς όφελος όπως λειτουργίας του νοσοκομείου και η διάκριση των αρμοδιοτήτων του Αν. Διοικητή και ΔΝΥ όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επειδή είναι άκρως αντιδεοντολογική η απαξίωση στο θεσμό της ΔΝΥ και συνιστά στην ουσία της προσβολή και υποτίμηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος για την οποία έχουμε υποχρέωση παρέμβασης.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Σας καλούμε όπως έκαστος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση του σεβασμού στο θεσμό της ΔΝΥ στο Γ.Ν. Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας και προβείτε σε άμεση ανάκληση της της υπ’ αριθ. πρωτ. 8328/29-7-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy