Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για τη μη αναγνώριση προϋπηρεσίας και την επαναφορά των μισθολογικών κλιμακίων των δημοσίων υπαλλήλων – Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, σχετικά με τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας όσων Νοσηλευτών είχαν εργαστεί στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, ώστε να προβούν άμεσα στη διευθέτηση της αδικίας, κατά των Νοσηλευτών. Αναλυτικά η καταγγελία:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας. (…)

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Εκ τούτων έπεται, ότι η νομοθεσία προβλέπει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας προκειμένου περί της μισθολογικής εξέλιξης ενός υπαλλήλου, προσδιορίζοντας, ωστόσο, κατά τρόπο περιοριστικό τους φορείς στους οποίους δύναται να έχει διανυθεί η προϋπηρεσία αυτή.

Ειδικότερα η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται είναι αυτή των εργαζομένων των κάτωθι φορέων του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου 4354/2015, ήτοι : «α) των φορέων της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/ 2005 (Α’314) …».

Εν προκειμένω ζήτημα γεννάται ως προς την δυνατότητα υπαγωγής του ΩΚΚ στην έννοια του ΝΠΙΔ που ανήκει στο κράτος, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού.

Επί του σημείου τούτου λεκτέα είναι τα εξής. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 2012/1992 (Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, ΦΕΚ Α΄ 28).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ως άνω Νόμου, το Ω.Κ.Κ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκουμένη από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ως άνω εποπτεία περιλαμβάνει τον ορισμό της διοίκησης, την έγκριση του απολογισμού και την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Νόμου 2012/1992, σύμφωνα με την οποία «το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι κοινωφελές, τα δε τυχόν κέρδη του κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο Δημόσιο».

Περαιτέρω, βασικός σκοπός του Ω.Κ.Κ. κατ’άρθρον 4 του Ν. 2012/1992 είναι «η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής και συναφείς δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού κέντρου».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2012/1992, «Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση και γενικά απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημάτων, που ισχύουν εκάστοτε για τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ευχερώς συνάγεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αποτελεί ένα ΝΠΙΔ κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία κατά την ουσιαστική – λειτουργική έννοια του όρου, ήτοι η ανάπτυξη δραστηριότητας που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τους διοικουμένους για την ικανοποίηση βασικών αναγκών τους.

Προς επίρρωση των παραπάνω σκέψεων ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Ω.Κ.Κ.:

-Συμμετέχει στην εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκομείων Λεκανοπεδίου Αττικής (ΥΑ Υ4δ/ΓΠ/οικ.53080/05, ΦΕΚ Β΄ 740/2005)

-Λειτουργεί τη μοναδική στην ελληνική επικράτεια Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς (ΥΑ Υ4α/οικ.112166/13, ΦΕΚ Β΄ 18-12-2013)

-Παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους πολίτες (άρθρο 23 Ν. 1076/1980)

-Διασυνδέεται λειτουργικά με την Υγειονομική Περιφέρεια, στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει (άρθρο 13§11 του Ν. 2889/2001 και ΥΑ 122831/11, ΦΕΚ Β΄ 2659/2011)

-Έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για την άσκηση ιατρών για την χορήγηση της ειδικότητας της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 3370/2005.

Εκ τούτων έπεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αδυνατεί να εξομοιωθεί με την έννοια του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, έννοια σύμφυτη με την αποκόμιση κέρδους.

Εξάλλου, με την υπ’αριθμ. 2695/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό, ότι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επιδιώκει σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (ιδίως την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και την πραγματοποίηση ερευνών στον τομέα της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής) και υπόκειται σε κρατική εποπτεία. Ως εκ τούτου, οι υπουργικές πράξεις κρατικής εποπτείας, οι οποίες αφορούν τον διορισμό, την ανάκληση διορισμού ή την πρόωρη λήξη της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τα οποία (Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο) αποτελούν όργανα διοίκησης αυτού, όπως η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις υποκείμενες σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΣτΕ 1877, 1291/2016).

Ενόψει των ανωτέρω και της προεκτεθείσας φύσεως του Ωνασείου, βασίμως υποστηρίζεται, ότι η προϋπηρεσία που έχει τυχόν παρασχεθεί σε αυτό δεν μπορεί να λογίζεται ως προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 6 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Υπ’ αυτήν την έννοια για την αναγνώριση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας δεν μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των επτά (7) ετών, αλλά αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ολοσχερώς και εις το ακέραιον τόσο για την προαγωγική, όσο και για την μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Καλούμε τις Διοικήσεις των Υπηρεσιών Υγείας, όπως προβούν άμεσα στη διευθέτηση της αδικίας, κατά των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy