Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. 'Εβρου - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

Καταγγελία του Συλλόγου Νοσηλευτών Έβρου για την περικοπή αμοιβών δεδουλευμένων ωρών

Κύριε Διοικητά

Όπως γνωρίζετε, κατά το άρθρο 41 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: «1. Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό. Ο μισθός καθορίζεται σε μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση του υπαλλήλου. 2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας….»

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι ο υπάλληλος έχει δικαίωμα καταβολής μισθού για την εργασία που παρείχε και η αξίωσή του ξεκινά από το χρόνο παροχής της εργασίας αυτής. Είναι αυτονόητο, ότι η καταβολή στο προσωπικό της αμοιβής που αντιστοιχεί σε παρασχεθείσα εργασία, στην υπερωριακή απασχόληση και την απασχόληση κατά την διάρκεια της νύχτας ή ημερών αργίας αποτελεί δικαίωμα του εργαζόμενου και υποχρέωση της διοίκησης.

Λαμβάνοντας τα μισθολογικά σημειώματα Μαρτίου 2015, διαπιστώσαμε την περικοπή των δεδουλευμένων βαρδιών των μελών μας.

Παρακαλούμε όπως, σε συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία, μας ενημερώσετε για το λόγο περικοπής των δεδουλευμένων βαρδιών του Μαρτίου 2015, την απόφαση δυνάμει της οποίας έγινε αυτή και το εάν και πότε θα καταβληθούν οι αμοιβές που περικόπηκαν.

Για το Δ.Σ

Ο Γραμματέας                          Ο Πρόεδρος

Αντώνιος  Ποντίδης                      Γεώργιος  Ποντισίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy