Παρεμβάσεις

Κλάδος Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ.

Download PDF

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Είναι γνωστό ότι οι νέοι και οι νέες αποφεύγουν να σπουδάσουν την Επιστήμη και Τεχνολογία της Νοσηλευτικής, επειδή πρόκειται για επάγγελμα που ασκείται κάτω από πολύ δυσμενείς εργασιακούς όρους, ενώ ταυτόχρονα οι μισθοί του Δημοσίου για τους Νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαράδεκτα χαμηλοί και ισοπεδωτικοί.

Περίπου οι μισοί από τους επιτυγχάνοντες ετησίως στα ΑΕΙ-ΤΕΙ Νοσηλευτικής, είτε εγκαταλείπουν τις νοσηλευτικές σπουδές, είτε εγκαταλείπουν το Νοσηλευτικό Επάγγελμα, (μετά την αποφοίτησή τους). Παρατηρείται το τραγικό φαινόμενο να υπάρχουν χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις Νοσηλευτών ΠΕ-ΤΕ, την ίδια στιγμή που οι φορολογούμενοι (μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού) και οι ασφαλισμένοι (μέσω των Ασφαλιστικών Φορέων) πληρώνουν πολλές δεκάδες εκατομμυρίων Ευρώ ετησίως για τις άθλιες και επικίνδυνες «υπηρεσίες» των λεγόμενων «Αποκλειστικών νοσοκόμων».

Είναι ανάγκη να δοθεί κίνητρο, προκειμένου να στραφούν οι νέοι στο Νοσηλευτικό Επάγγελμα, εγκαταλείποντας τα κορεσμένα υγειονομικά επαγγέλματα (ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρμακευτικό). Και το πρώτο και βασικό κίνητρο είναι το οικονομικό, για ένα τόσο επαχθές επάγγελμα.

Όπως είναι γνωστό, οι Επιστήμονες – Τεχνολόγοι Νοσηλευτές του ΕΣΥ αμείβονται με το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου, ενώ οι συνθήκες και οι όροι εργασίας τους δεν έχουν καμία σχέση με τις αντίστοιχες συνθήκες και όρους εργασίας των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά και των άλλων εργαζομένων στις Υπηρεσίες Υγείας (πλην των Ιατρών).

Συγκεκριμένα, οι Νοσηλευτές εργάζονται σε κυκλικό ωράριο (πρωί – απόγευμα – νύχτα), τα Σαββατοκύριακα και τις διακεκριμένες Αργίες (Πάσχα – Χριστούγεννα _ Πρωτοχρονιά κλπ) πράγμα που φυσικά δεν ισχύει για τους Δημοσίους Υπαλλήλους των Υπουργείων κλπ., αλλά ούτε για τους Διοικητικούς, Τεχνικούς κλπ. των Νοσοκομείων. Επίσης, οι Νοσηλευτές ασκούν λειτούργημα κρίσιμης ευθύνης (προστασία ζωής και υγείας) και ταυτόχρονα επαχθή εργασία (ποικιλόμορφη φροντίδα των ασθενών). Ποια σχέση έχουν αυτές οι συνθήκες και όροι εργασίας, με εκείνες των Δημοσίων Υπαλλήλων; Πώς μπορεί να εξομοιώνεται μισθολογικά ο Νοσηλευτής με τον κοινό Δημόσιο Υπάλληλο;

Ο Νοσηλευτής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας του, μπορεί να παραλληλισθεί μόνο με τον Ιατρό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο μοναδικός τρόπος να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ώστε να στραφούν οι νέοι στις Νοσηλευτικές σπουδές, εγκαταλείποντας τα κορεσμένα υγειονομικά επαγγέλματα.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Για να αποκτήσει η χώρα μας ποσοτικά επαρκές και ποιοτικά κατάλληλο Νοσηλευτικό Δυναμικό είναι απαραίτητη η οικονομική αναβάθμιση του Επιστήμονα-Τεχνολόγου Νοσηλευτή του ΕΣΥ.

Το Ειδικό Μισθολόγιο Νοσηλευτών ΕΣΥ (πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ) είναι ο μοναδικός τρόπος οικονομικής αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας του νοσηλευτικού λειτουργήματος. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση σε σχέση με τους κοινούς Δημοσίους Υπαλλήλους, όπως έχει γίνει για τους Ιατρούς ΕΣΥ, για τους Στρατιωτικούς, τους Δικαστικούς κλπ.

Πρέπει να τονίσουμε δύο (2) κρίσιμα ζητήματα:

α) η πρότασή μας δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους Φορολογούμενους – Ασφαλισμένους, διότι εξασφαλίζει την κατάργηση του άθλιου θεσμού των λεγόμενων «Αποκλειστικών Νοσοκόμων» και

β) η πρότασή μας συνεπάγεται πρόσθετη προσφορά εξειδικευμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών, με αντίστοιχη αμοιβή.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ε.Σ.Υ.

Προτείνουμε τη νομοθετική θέσπιση Ειδικού Μισθολογίου Νοσηλευτών ΕΣΥ με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Ο Νοσηλευτής ΕΣΥ (κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ) εργάζεται σε πενθήμερο πρωινό ωράριο (από Δευτέρα μέχρι Κυριακή), οκτάωρης (8) διάρκειας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παρουσία όλου του νοσηλευτικού προσωπικού κατά τις «μάχιμες» πρωινές ώρες. Για την τακτική πρωινή εργασία του, ο Νοσηλευτής ΕΣΥ λαμβάνει μισθό με βάση το Ειδικό Μισθολόγιο Νοσηλευτών ΕΣΥ.

β) Ο Νοσηλευτής ΕΣΥ υποχρεούται να πραγματοποιεί συγκεκριμένο αριθμό απογευματινών ή νυκτερινών ενεργών Εφημεριών στο Νοσοκομείο (πρόσθετη εργασία). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παρουσία επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων Νοσηλευτών στο πλευρό των ασθενών, καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του έτους. Έτσι, καθίσταται δυνατή η κατάργηση του περιττού και επικίνδυνου θεσμού των «Αποκλειστικών Νοσοκόμων» που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Για την πρόσθετη (πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως) νυκτερινή ή απογευματινή εργασία του, ο Νοσηλευτής ΕΣΥ αμείβεται με την Αποζημίωση της Εφημερίας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την εφαρμογή του Ειδικού Μισθολογίου και την Εφημερίας του Νοσηλευτή ΕΣΥ επέρχονται τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα:

1) Αντιμετωπίζεται βραχυπρόθεσμα η επικίνδυνη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια Νοσοκομεία, με την αμειβόμενη υπερεργασία του υπάρχοντος δυναμικού των Νοσηλευτών.

2) Αποκτά ποιότητα η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, με την απομάκρυνση των ανειδίκευτων πρακτικών «Αποκλειστικών, η παρουσία των οποίων δεν προσφέρει τίποτα.

3) Αντιμετωπίζεται μεσοπρόθεσμα το πρόβλημα της επάρκειας ειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, διότι το Νοσηλευτικό Επάγγελμα καθίσταται ελκυστικότερο για τους νέους.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Για την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Προς τον σκοπό αυτό υποβάλλεται συνημμένα ένα πρώτο σχέδιο Νομοσχεδίου, το οποίο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας και εμπλουτισμού, εφόσον η Πολιτική Ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. αποδεχθεί την υλοποίηση της προτεινόμενης νοσηλευτικής πολιτικής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Υ.Υ.Κ.Α.

Πάγιο αίτημα των πτυχιούχων Νοσηλευτών είναι η σύσταση ανεξάρτητης Διεύθυνσης Νοσηλευτικού Προσωπικού στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας (σήμερα υπάρχει Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού).

Η εν λόγω Νοσηλευτική Διεύθυνση δύναται να απαρτίζεται από τα κάτωθι επιμέρους Τμήματα :

1. Τμήμα επαγγελματικής απασχόλησης

Το εν λόγω Τμήμα θα χειρίζεται ζητήματα της επαγγελματικής απασχόλησης του νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη ρύθμιση της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, καθώς επίσης και στη διενέργεια των αποσπάσεων, μετακινήσεων, μεταθέσεων και μετατάξεων του νοσηλευτικού προσωπικού, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των κέντρων υγείας όλης της χώρας.

2. Τμήμα έρευνας και εκπαίδευσης

Το Τμήμα αυτό θα δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης της νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης, με ειδικότερα αντικείμενα απασχόλησης την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τη χορήγηση νοσηλευτικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, καθώς και την επιμόρφωση όλου του νοσηλευτικού προσωπικού, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

3. Τμήμα πειθαρχικού ελέγχου

Το εν λόγω Τμήμα θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο τήρησης των πειθαρχικών ποινών σε βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, καθώς και τον σεβασμό των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΝΕ στους Νοσηλευτές.

Η παρούσα εισήγηση της ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ είναι άκρως ρεαλιστική και εύκολα υλοποιήσιμη, λόγω και του μηδαμινού κόστους της. Επιπλέον, θα διευκολύνει τα μέγιστα την άμεση προώθηση και την ορθολογική διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με το νοσηλευτικό προσωπικό, προς όφελος μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής παροχής φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο.

Η ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ παραμένει στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για περαιτέρω διάλογο και ανταλλαγή απόψεων επί της παρούσας εισηγήσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας         Νικόλαος Ορφανός

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy