Ανακοινώσεις

Μάθετε για το Πλαίσιο Εκλογής της Νοσηλευτικής Επιτροπής (ΝΟ.Ε)

Αναφορικά με τις Νοσηλευτικές Επιτροπές (ΝΟ.Ε.) και τον τρόπο ανάδειξης των αιρετών μελών τους επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του Νόμου 2071/1992 «σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. συνιστάται νοσηλευτική επιτροπή (ΝΟ.Ε.), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέματα.

Η ΝΟ.Ε. αποτελείται από: α) Το διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, β) έναν (1) προϊστάμενο τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα, γ) ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Τα μέλη των περ. β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας σε αντίστοιχες με τη θέση που κατέχουν, θέσεις της ΝΟ.Ε. Δικαίωμα ψήφου έχει όλο το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών, που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η ψηφοφορία των μελών της Ε.Ν.Ε. γίνεται κατά τομέα.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται η διαδικασία εκλογής των μελών της ΝΟ.Ε., η συγκρότηση σε σώμα, η λειτουργία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που αφορά εν γένει τη ΝΟ.Ε.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56§1 του Νόμου 2519/1997 «στην κατά το άρθρο 115 του ν. 2071/1992 νοσηλευτική επιτροπή συμμετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από το προσωπικό αυτό. Ο εκπρόσωπος μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις, να υποβάλλει σχετικές προτάσεις, σχετικά με το έργο της επιτροπής».

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2391/2002 Απόφασής του, έχει αποφανθεί επί της συνταγματικότητας των ανωτέρω διατάξεων και δη επί της αδυναμίας των Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ να είναι υποψήφιοι στις ΝΟ.Ε. Ειδικότερα στην επίδικη περίπτωση, δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητα των αιτούντων για την εκλογή τους σε θέση μέλους της ΝΟ.Ε. του Γ.Π.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”, με την ιδιότητα του νοσηλευτή τμήματος, για τον λόγο ότι η εκλογή στην θέση αυτή προϋποθέτει την κατοχή θέσεως νοσηλευτή κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ενώ οι αιτούντες ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ. Κατά της κρίσεως αυτής προβάλλεται, ως λόγος ακυρώσεως, ότι η νομοθετική διάταξη στην οποία στηρίζεται παραβιάζει την κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητος, με την ειδικότερη μορφή της ίσης μεταχειρίσεως στις εργασιακές σχέσεις, διότι διαφοροποιείται, ως προς το ζήτημα αυτό, η μεταχείριση του νοσηλευτικού προσωπικού ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται κάθε νοσηλευτής, χωρίς να συντρέχει προς τούτο αποχρών δικαιολογητικός λόγος. Όπως, όμως, προκύπτει από την επικρινόμενη νομοθετική διάταξη, σε συνδυασμό με την εισηγητική έκθεση που την συνοδεύει, η συνιστώμενη με αυτήν νοσηλευτική επιτροπή είναι επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο της νοσηλευτικής υπηρεσίας κάθε νοσοκομείου και του διοικητικού του συμβουλίου, η δε συμβουλευτική αυτή αρμοδιότητα ασκείται κατά το στάδιο του σχεδιασμού, με επιστημονικά κριτήρια, και της λήψεως ευρύτερης σημασίας αποφάσεων για νοσηλευτικά θέματα. Επομένως, η κατά τον νόμο αυτό απαίτηση να μετέχουν στην επιτροπή ως αιρετά μέλη μόνον νοσηλευτές που έχουν πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, και όχι Βοηθοί νοσηλευτών που έχουν απολυτήριο μέσης εκπαιδεύσεως, κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής με δικαίωμα ψήφου, δεν συνιστά αδικαιολόγητη απόκλιση από τον κανόνα της ίσης μεταχειρίσεως του προσωπικού, αλλά δικαιολογείται από την φύση της επιτροπής ως επιστημονικού οργάνου, δηλαδή από κριτήριο που είναι γενικό και απρόσωπο, υπαγορεύεται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι συνάπτονται προς τον επιδιωκόμενο με την ρύθμιση σκοπό, το δε λαμβανόμενο μέτρο είναι ανάλογο με αυτόν. Επομένως, εφόσον οι ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες ως προς το ρυθμιζόμενο αντικείμενο, η διαφορετική τους μεταχείριση δεν παρίσταται ως άνιση και ο λόγος αυτός ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Μεταγενέστερα, βέβαια, ο νομοθέτης προέβλεψε, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 56§1 του Νόμου 2519/1997, την συμμετοχή και των Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ στις ΝΟ.Ε., χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Ενόψει των ανωτέρω υπογραμμίζεται, ότι στις ΝΟ.Ε. του άρθρου 115 του Νόμου 2071/1992 μετέχει υποχρεωτικώς πλέον και Βοηθός Νοσηλευτών ΔΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Περαιτέρω, εφόσον τα προβλεπόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, τότε οι εφορευτικές επιτροπές συγκροτούνται αναγκαστικώς από το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό.

Επιπλέον, εκ της σχετικής νομοθεσίας προβλέπεται η ανάδειξη και αναπληρωματικών μελών των ΝΟ.Ε. Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου 13§1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Νόμος 2690/1999), για την νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός όλων των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που προβλέπει ο νόμος. Εντεύθεν, κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών μελών των ΝΟ.Ε. θα πρέπει να υπάρχουν και υποψήφια αναπληρωματικά μέλη.

Τέλος, οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των ΝΟ.Ε. λαμβάνει χώρα κάθε τρία (3) χρόνια, σύμφωνα με την ρητή επιταγή του άρθρου 4§1 της υπ’αριθμ. Υ4α/9594/22-08-1996 Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 115 του Νόμου 2071/1992.

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy