Παρεμβάσεις

«Μετάταξη σε Ανώτερη Κατηγορία – Κώλυμα Πενταετίας»

Αναφορικά με το ζήτημα της μετάταξης νοσηλευτικού προσωπικού σε ανώτερη κατηγορία προ της παρόδου πενταετίας από την ημερομηνία του διορισμού η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) επισημαίνει τα ακόλουθα :

Είναι γεγονός, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3754/2009, «το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και TE Επισκεπτών Υγείας και TE Μαιευτικής των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ενυπάρχει πλέον ήδη από το έτος 2009 ρητή εκ του νόμου απαγόρευση γενικής ισχύος για την διενέργεια μετατάξεων του νοσηλευτικού προσωπικού εντός πενταετίας από τον διορισμό. Ενόψει, δε, της γενικής διατύπωσης, η εν λόγω απαγόρευση φαίνεται να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις μετάταξης, δηλαδή ακόμη και αυτές της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία.

Ωστόσο, ειδικώς για την μετάταξη του νοσηλευτικού προσωπικού σε ανώτερη κατηγορία πάλι νοσηλευτικού προσωπικού χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις. Όπως αποδέχεται η υπ’αριθμ. 281/2011 Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκ των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 3754/2009 προκύπτει υποχρέωση του νοσηλευτικού προσωπικού να παραμείνει στην θέση διορισμού επί μια πενταετία, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο και να μην ματαιώνεται ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την πλήρωση των εν λόγω θέσεων, την ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού και την απρόσκοπτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας.

Ευλόγως γεννάται εν προκειμένω το ερώτημα, κατά πόσον η μετάταξη προ της πενταετίας ενός Βοηθού Νοσηλευτή ΔΕ σε θέση Νοσηλευτή ΤΕ εντός του αυτού φορέα απασχόλησης δύναται να θέσει σε κίνδυνο και να ματαιώσει τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας, την ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού και την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του. Η μόνη λογική απάντηση στο ως άνω ερώτημα, είναι ότι η συγκεκριμένη μορφή μετάταξης ουδεμία αρνητική συνέπεια δύναται να επιφέρει στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, αφού δεν μεταβάλει αριθμητικώς το έμψυχο δυναμικό του νοσηλευτικού τους προσωπικού, παρά διαφοροποιεί απλώς τον ποιοτικό τους χαρακτηρισμό.

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό δεν αναιρείται στην πράξη και το δημόσιο δικαίωμα των υπαλλήλων για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, ως μορφή επιβράβευσης της φιλομάθειας και της διεύρυνσης των επιστημονικών προσόντων.

Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ θεωρεί, ότι η μετάταξη νοσηλευτικού προσωπικού σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πάλι νοσηλευτικού προσωπικού και εντός του ιδίου φορέα απασχόλησης δεν προσκρούει στο κώλυμα πενταετίας, που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 3754/2009.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει επανειλημμένως τονίσει, ότι οι ως άνω διατάξεις, ενόψει του δυσμενούς περιεχομένου τους, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αναπτύσσουν και αναδρομική ισχύ, καταλαμβάνοντας και υπαλλήλους που έχουν διορισθεί προ της θέσεώς τους σε ισχύ, ήτοι προ της 11ης-03-2009. Κατά συνέπεια, υπάλληλος νοσηλευτικού προσωπικού, που έχει διορισθεί προ της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν υπέχει υποχρέωση παραμονής στη θέση διορισμού του για μια πενταετία.

Ενδεχόμενη, δε, απόρριψη σχετικής αιτήσεως του για υπηρεσιακή μεταβολή κατ’επίκληση των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 3754/2009 προσβάλλεται δικαστικώς ως ακυρωτέα λόγω πλημμελούς αιτιολογίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                    Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                Νικόλαος Ορφανός

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy