Ανακοινώσεις

Μεταπτυχιακό ΕΣΔΥ Πλήρους Φοίτησης (Μονοετές)

Σας πληροφορούμε ότι, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι AEI και ΤΕΙ για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία και τηΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Θα εισαχθούν συνολικά εξήντα (60) σπουδαστές, τριάντα (30) σπουδαστές σε κάθε Πρόγραμμα. Το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου 2011 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν:

  • Είκοσι πέντε (25) πτυχιούχοι ΑΕΙ σχετικών με Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Διαιτολογία και Διατροφή), Βιολογικές Επιστήμες, Χημεία, Βιοχημεία, Επιστήμες της Γης, της Αγροτικής και Ζωικής Παραγωγής και των Τροφίμων, Κοινωνικές καθώς και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
  • Πέντε (5) πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών Υγείας και Νοσηλευτικής.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας μπορούν μετά από την εισαγωγή τους και έπειτα από την ανάλογη επιλογή μαθημάτων, να λάβουν επιπλέον ένα από τα παρακάτω Πιστοποιητικά (α) Πρότυπα και Συμπεριφορές Υγείας και (β) Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία.

2. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν:

  • Είκοσι πέντε (25) πτυχιούχοι ΑΕΙ σχετικών με Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Διαιτολογία και Διατροφή), Κοινωνικές, Πολιτικές, Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, καθώς και Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας και Θετικές Επιστήμες.
  • Πέντε (5) πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Εμπορίας & Διαφήμισης, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και Ελεγκτικής, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας μπορούν μετά από την εισαγωγή τους και έπειτα από την ανάλογη επιλογή μαθημάτων, να λάβουν επιπλέον ένα από τα παρακάτω Πιστοποιητικά (α) Οικονομική Αξιολόγηση και Φαρμακοοικονομία, (β) Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και (γ) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

3. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται τα παρακάτω κριτήρια:

3.1 3.2 3.3

Ο βαθμός του βασικού πτυχίου (Β1), (π.χ. βαθμός πτυχίου = «8,7», βαθμολογία κριτηρίου = 8,7) (Βαρύτητα κριτηρίου = 1). Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις σε εξεταστέα ύλη στην Αγγλική γλώσσα

(Β2). Βαθμολογία: 0-10. (Βαρύτητα κριτηρίου = 1). Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις σε εξεταστέα ύλη στο ειδικό μάθημα Επιδημιολογίας & Στατιστικής για το ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας και Αρχές Διοίκησης & Οικονομίας για το ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Β3). Βαθμολογία: 0-10. (Βαρύτητα κριτηρίου = 1).

(Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στους υποψηφίους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται στην ΕΣΔΥ, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως ορίζεται παρακάτω).

Κρίνονται προακτέοι και καλούνται σε συνέντευξη όσοι έχουν λάβει βαθμολογία 5 και άνω στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας ΚΑΙ βαθμολογία 5 και άνω στις εξετάσεις του ειδικού μαθήματος κάθε Προγράμματος, αντίστοιχα.

3.4 Η βαθμολογία στη συνέντευξη (Β4). Βαθμολογία: 0-10. (Βαρύτητα κριτηρίου = 2).

Στη συνέντευξη, η οποία γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής, συνεκτιμώνται σωρευτικά τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τον υποψήφιο:

• Τ ο βιογραφικό.

• Τυχόν εργασιακή ή άλλη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των Προγραμμάτων

• Η σχετική με το αντικείμενο των Προγραμμάτων επιστημονική δραστηριότητα

• Η συνάφεια του αντικειμένου της εργασίας του με τη Δημόσια Υγεία ή τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, αντίστοιχα, για κάθε Πρόγραμμα.(σε περίπτωση εργαζομένου)

• Γενικά, η προσωπικότητα και η συγκρότηση του υποψηφίου ως προς το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο είναι υποψήφιος, τα κίνητρα για την απόκτηση του Διπλώματος Ειδίκευσης και η παρουσία του στη συνέντευξη.

• Οι γνώσεις και η εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων.

• Τυχόν συστατικές επιστολές.

• Η προτεραιότητα επιλογής σπουδαστών που στερούνται άλλων μεταπτυχιακών τίτλων. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Τελική βαθμολογία = Άθροισμα (Βαθμός x Βάρος κριτηρίου) / Άθροισμα Βαρών κριτηρίων: Τελικήβαθμολογία= (B1 ∗1)+ (B2 ∗1)+ (B3 ∗1)+ (B4 ∗ 2)/5

Η σειρά κατάταξης διαμορφώνεται ξεχωριστά για τους αποφοίτους ΑΕΙ και τους αποφοίτους ΤΕΙ. Τυχόν ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα, επιλέγονται ως υπεράριθμοι.

Η πρόσκληση στις γραπτές εξετάσεις, η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις, η πρόσκληση στη συνέντευξη των προακτέων, καθώς επίσης και η αναλυτική και συγκεντρωτική τελική βαθμολογία των υποψηφίων θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

4. Οι γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα θα γίνουν την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 και των ειδικών μαθημάτων την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως και 29 Ιουνίου 2011.

Το ακαδημαϊκό έτος θα αρχίσει την 3.10.2011 και θα λήξει την 30.9.2012. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών της ΕΣΔΥ. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά κατά τις ώρες 09.00 εως 18.00.

5. Όλοι οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις 18 Απριλίου 2011 έως και τις 13 Μαϊου 2011, ως εξής:

Α) Ηλεκτρονικά: Μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δ.Υ. (www.esdy.edu.gr). Οι υποψήφιοι δημιουργούν λογαριασμό χρήστη και ακολουθούν τα βήματα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, συνυποβάλλοντας όποια από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Στη συνέχεια, εκτυπώνουν την υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση και την υποβάλουν ή την ταχυδρομούν (ΕΛΤΑ ή με courier) μαζί με όλα τα πρωτότυπα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται:

Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας ή Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ανάλογα με το Πρόγραμμα στο οποίο υποβάλλουν αίτηση).

Β) Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το έντυπο Αίτησης-βιογραφικού ΚΑΙ το αρχείο «Σύνοψη Βιογραφικού.xls» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Δ.Υ. (www.esdy.edu.gr), (το οποίο αποθηκεύουν σε δισκέτα ή CD) και τα συνυποβάλλουν ή τα ταχυδρομούν (ΕΛΤΑ ή με courier), μαζί με όλα τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196- Τ.Κ.11521 Αθήνα), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται:

Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας ή Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ανάλογα με το Πρόγραμμα στο οποίο υποβάλλουν αίτηση)

(Το αρχείο «Σύνοψη Βιογραφικού.xls» μπορεί επίσης να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@esdy.edu.gr, με διακριτό για τον υποψήφιο όνομα (π.χ. Σύνοψη Βιογραφικού Γεωργόπουλος.xls. Επίσης στο «Θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «Υποψηφιότητα ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας ή Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (αντίστοιχα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(α) Έντυπο Αίτησης-Βιογραφικού σημειώματος (βλέπε συνημμένο έντυπο). Διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα www.esdy.edu.gr

Το έντυπο Αίτησης-Βιογραφικού πρέπει να είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένο από τον υποψήφιο. Σημειώνεται ότι το έντυπο αποτελεί έγγραφο στο οποίο ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία του βιογραφικού του. Οποιοδήποτε άλλο βιογραφικό σημείωμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

(β) Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο). (γ) Έγγραφο αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους του εξωτερικού (όπου απαιτείται).

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει: α) Τα στοιχεία που αναγράφω στο έντυπο της Αίτησης–Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), γ) Τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία θα προσκομισθούν αν ζητηθούν.

(ε) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένη).

(στ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (επικολλάται στην αίτηση).

Πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο, κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε τα μέλη των Επιτροπών Επιλογής να σχηματίσουν πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη [π.χ. ειδικότητα (για γιατρούς), μέχρι 2 συστατικές επιστολές κλπ.].

Δεν θα γίνονται δεκτοί οι φάκελοι υποψηφιότητας και οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις υποβολής, ή αν το απαιτούμενο έντυπο Αίτησης-Βιογραφικού δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένο.

6. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα κρατούνται στη Γραμματεία της ΕΣΔΥ για διάστημα 3 μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν από τη Γραμματεία να τους επιστραφούν τα δικαιολογητικά, άλλως, μετά το πέρας των 3 μηνών, αυτά θα καταστρέφονται.

7. Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

8. Οι επιλεγέντες οφείλουν, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων να προσκομίσουν (α) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους και (β) έγγραφο-βεβαίωση εκπαιδευτικής άδειας για το διάστημα της φοίτησής τους. Επίσης, κατά την εγγραφή τους, θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Εκπαίδευσης δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy